<div dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" align="right">جهاز هاضمه


جهاز+هاضمه" hreflang="fa">
    
جهاز هاضمه

پاسخ :


خودکشی

1:انتحار

جهاز هاضمه که از جوف دهن تا مقعد ادامه دارد به ترتیب شامل ساختمان های ذیل هست:.
پایان یافتن

1.      جوف دهن.
ختم

2.      بلعوم.
مانیفست

3.      مری.
بیانیه

4.      معده.
آنیمیسم

5.      امعای رقیقه.
جان گرایی

6.      امعای علیظه.

7.      مقعد.

بر علاوه کبد و پانکریاس نیز دارای افرازات در جهازات هاضمه اند که در جمله ملحقات جهاز هاضمه بشمار میروند افرازات کبد از طریق قنات های صفراوی با افرازات پانکریاس یکجا در قطعه دوم اثناعشر میریزند..rezare در تاریخ 16 مرداد ماه سال 1392 در ساعت 10:55 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

2:دستگاه گوارش


شارانا در تاریخ 16 مرداد ماه سال 1392 در ساعت 02:36 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 742 reviews