وظیفه خون استحاضه چیست؟

مؤمن چه کسی هست؟ چیزهای مختلفی گفته شده یکی میگه اگر گناه نکنی مؤمنی! در قرآن گفته مؤمن
آیا برای انجام سجده مستحبی مثل زیارت عاشورا مهر لازم است؟ و آیا مواضع هفت گانه باید
آیا نمازهای نافله را می توان هنگام انجام کار در منزل مثل رخت شستن و ... انجام داد؟ (با
کسی که در نماز سجده سهو باید انجام دهد اما فراموش می کند و از حالت نمازگزار خارج می شود
در مورد عدالت خدا می گویند چگونه می توان این همه اختلاف میان مردم در جبریات زندگی را
در مورد جهان آخرت این که می گویند انتها ندارد یعنی چه؟ و آیا این یکنواختی در آنجا کسالت
Accessing static class variables in C++?
What is the exact definition of instance variable?
Java Generics Wildcarding With Multiple Classes
How can I get the class object, when I only know the classname at runtime
Get an object properties list in Objective-C
In which order should classes be declared in C++?
JarScan, scan all JAR files in all subfolders for specific class
How to “scan” the full list of currently-installed VCL components
Is it legal to stub the #class method of a Mock object when using RSpec in a Ruby on Rails application?
C# class objects

وظیفه خون استحاضه چیست؟
    وظیفه خون استحاضه چیست؟

پاسخ :


آیا رسیدن دود زغال و یا بخار غذا به حلق روزه را باطل می کند؟

1:در رساله نوشته شده است که برای پاک کردن مخرج بول بعد از برطرف شدن عین نجاست اگر یک مرتبهمعنی و تفسیر این عبارت که از ابن عربی نقل در کتاب شرح مثنوی نوشته آقای کریم زمانی نقل
استحاضه بر سه نوع هست : قلیله , متوسطه و کثیره .


راه های اثبات خدا را از راه های کلامی، فلسفی و عرفانی به طور کامل توضیح دهید.


ما هیچ رسولی میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را به زبان همان قوم برایشان بیان
در هستحاضه قلیله (یعنی یک لکه) زن باید خودش را تطهیر کند و پوشش را عوض نموده و براى هر نماز یک وضو بگیرد ـ بدیهى هست اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بلافاصله بخواند یک وضو براى هر دو کافى هست.

هدف از آفرینش انسان چیست؟
اما در هستحاضه متوسط (بیشتر از یک لکه) براى نماز صبح یک غسل سپس تطهیر محل اجرا کند و یک وضو هم بگیرد و اگر براى نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء نیز همین حالت پیش آمد تطهیر کردن محل و پوشش و یک وضو براى هر نماز کافى هست.

اگر زنی غسل جنابت به گردن داشته باشد و در آن فاصله پریود شود برای خواندن قرآن چه باید
ولى در هستحاضه کثیره (خون زیاد) باید براى هر نماز یک غسل و یک وضو اجرا کند ولى اگر دو نماز را با هم بخواند یک غسل کافى هست و پوشش را نیز تطهیر یا عوض نماید.

من یک زن کارمندم و حقوقم را همسرم از من می گیرد اگر او خمس را نپردازد آیا گناهی متوجه
در حال روزه نیز اگر به دستور هستحاضه عمل شود روزه صحیح هست (توضیح المسائل آیت الله فاضل، م 477 و 394 و 395 به بعد).


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 01:27 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 796 reviews