می گویند اگر در کاری صلاح خدا نباشد، آن کار صورت نمی گیرد پس خدا که از سرنوشت انسانها


می گویند اگر در کاری صلاح خدا نباشد، آن کار صورت نمی گیرد پس خدا که از سرنوشت انسانها
    می گویند اگر در کاری صلاح خدا نباشد، آن کار صورت نمی گیرد پس خدا که از سرنوشت انسانها با خبر است و هر چه به صلاح بندگانش باشد همان را محقق می سازد، برای چه انسانها دعا می کنند؟ یعنی در اجابت شدن خواسته های بنده ها فقط صلاح خدا مدنظر است و رضایت بنده خدا مورد نظر نیست؟ آیا این نوعی جبر نیست که تمامی اتفاقات زندگی را مصلحت خدا بدانیم و دل به آن خوش کنیم؟

پاسخ :


ساده ترین راه را برای اثبات صفات ذاتیه خداوند را بیان کنید.

1:صفات فعلیه خداوند را با مثال توضیح دهید.

توجه به این نکات ،کمک می کند به دریافت پاسخ.ا- دعا به خودی خود کار مطلوبی هست وبهترین عبادت هست،صرف نظر از نتائج ظاهری اون 2-دعا در تغییر سر نوشتها مؤثر هست ویکی از شرایط تأثیر گذار هست.3-انسان به حکم عقل وآگاهی به مصالح ومفاسد،معمولاً چیزی را طلب می کند که مصلحت هست،وبطور نادر ممکن هست مصلحت خود را تشخیص ندهد وچیزی را بخواهد که به صلاح او نیست،در این صورت خدای حکیم ،اونچه را که مصلحت واقعی هست به او می دهد،در نتیجه دعا تأثیر خود را خواهد داشت،ضمن اینکه دعا بدون عمل وتلاش اختیاری به ثمر نمی رسد،بنابر این وقتی چیزی را از خدا خواستید ودنبالش هم رفتید ،محقق می شودودعا هم کار خود را می کند،وجبری هم در کار نیست.

خواهرم نامزد کرده و به خاطر آرایش دایمی اش( حتی در بیرون از خانه) در حال ترک نماز است،
---------------------------------

تفاوت ولایت تکوینی و تشریعی بیشتر توضیح دید؟
این سوال در چند بخش هست ، که به ترتیب جواب می دهیم.

شبهه دور را توضیح دید؟
1- این که سوال شده: اگر، فقط اونچه که به صلاح بندگان هست به اجابت می رسد ؛ پس برای چه بندگان دعا می نمايند؟جواب واضح هست، دعا یعنی درخواست ، از خدای قادر وتوانا وحکیم وبخشنده و...


تفاوت حکم ولی فقیه و فتوای مرجع تقلید را توضیح دهید.
؛ ما نیاز داریم ، ودعا می کنیم ، چون، می دانیم که او خدایی هست حکیم، اگر به صلاحمان باشد می دهد ، چون یقین داریم که از ناحیه خدا، بخل و تنگی ، وجود ندارد ، خزانه اش پر وبی انتها هست، ومی دانیم که اجابت او نه از روی لیاقت وشایستگی ما هست ، بلکه از روی جود و کرم خود اوست، پس طلبکارانه دعا نمی کنیم، بلکه عاجزانه ؛ در عین حال ، توجه داریم که ، چشمان ما ازحقایق بسته هست وآگاهیهای ما محدود هست ، وبسیاری از امور را نمی دانیم ، پس: دعا از ما ، اجابت ( اگر صلا حمان باشد) از او،

رابطه مشروعیت و مقبولیت در تعیین حاکم و شکل گیری حکومت اسلامی را توضیح دهید؟
2- سوال شده: در اجابت شدن خواسته های بنده ها فقط صلاح خدا مدنظر هست و رضایت بنده خدا مورد نظر نیست؟جواب این نیز معلوم شد، اجابت دعا از جانب خدا، به نوعی، همان جلب رضایت بندگان هست؛ ولکن آیا عقل، درمورد چیزی که به مصلحت فرد نباشد ، بلکه حتی برای او مانند سم مهلک باشد، ولکن بنده، چون ، آگاهیش کم هست ، وهمان را با اصرار درخواست میکند؛ چه حکمی می کند؟ حتی ممکن هست به خدا، بدبین وبد گمان شود وخدا را جبار و...


محور طرح تحول را معرفی کنید؟
بداند، اما این خالق حکیم ، وخدای مهربان، همانند مادری که فرزند نادانش به او نا مهربانی وستم می کند استقامت می کند ، حتی مادر، چون فقط احساسات مادرانه دارد، ممکن هست ، زود تسلیم ناله های جاهلانه فرزندش شود ، وشادی ورضایت حال واونی فرزندش را به فرجام تلخ او، ناآگاهانه ترجیح دهد؛ اما راجع به خداوند چنین چیزی راه ندارد.
3- سوال شده: آیا این نوعی جبر نیست که تمامی اتفاقات زندگی را مصلحت خدا بدانیم و دل به اون خوش کنیم؟ از اونچه فرموده شد جواب این پرسش نیز معلوم و واضح شد؛چنین چیزی را کسی ، نمی پذیرد ، اتفاقات زندگی، دو نوع هست:
نوع اول (که بیشتر هست) ، معلول ونتیجه اعمال ورفتارهای خود ما یا دیگران هست.

این نوع مربوط به اراده واختیار خودمان هست؛ وجبری از سوی خدا در کار نبوده هست .


اما نوع دوم ، معلول امور دیگری هست ، که ما از اونها بی خبریم و چه بسا منافع و مصالح ما در اون نهفته باشد, ولی چون دلیلش را نمی دانیم برای ما نا خوشایند هست.
حقیقت این هست که در این عالم چیزی بدون دلیل اتفاق نمی افتد.وهمه اتفاقات این عالم بر پايه مصالح کلی آفرینش ونظام خلقت هست، سوال این هست که اگر کار گردان حکیمی این عالم را بر پايه مصلحت کل، نه جزءبچرخاند ، جبار هست؟!

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:00 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 976 reviews