خواهشمندم در مورد تعداد تکه های کفن زن و مرد توضیح دهید که چگونه است وعلت این تفاوت


خواهشمندم در مورد تعداد تکه های کفن زن و مرد توضیح دهید که چگونه است وعلت این تفاوت
    خواهشمندم در مورد تعداد تکه های کفن زن و مرد توضیح دهید که چگونه است وعلت این تفاوت چیست؟ (شنیده ام که تعداد تکه های کفن مرد 3 و زن 5 تکه است.)

پاسخ :


آیا اینکه ایمان مردم آخر الزمان در نظر پیامبر(ص) عجیب خوانده شده تخفیف یا پاداش ویژه

1:حضرت علی(ع) فرموده آنچه با چشم دیده شود در دل نشیند. لطفا بیشتر توضیح بدید.

زن ومرد درمقدار واجب کفن هیچ گونه تفاوتی ندارندوهمه فقها فرموده اند:میت مسلمان (اعم از زن ومرد)را بایدبا سه پارچه که«لنگ» ،«پیراهن»و «سرتاسری » هست ،کفن نمایند.لنگ بایداطراف بدن رااز ناف تا زانو بپوشاند وبهتر هست از سینه تا روی پا برسد.وپیراهن بایداز سر شانه تا نصف ساق پاتمام بدن را بپوشاند وبهتر هست تاروی پا برسد.ودرازی« سر تاسری» بایدبه قدری باشد که بستن دو سر ان ممکن باشدوپهنای دوسر ان باید به اندازه باشدکه یک طرف ان روی طرف دیگر بیاید.( ر.ک: توضیح المسایل مراجع )اما مستحبات کفن عبارتند از: ران پیج، لفافه بالای لفافه واجب، عمامه برای مرد ، مقنعه برای زن،جریدتین وگذاشتن مقدار پنبه که عورتین را بپو شاند.

برگرفته از پرسمان


می خواستم بدانم در کجای قرآن و احادیث و روایات به مسأله سکونت انسان روی زمین اشاره شده
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:42 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 1150 reviews

اگه می شه یه کم واضح تر در مورد کار اینترنتی توضیح دهید باید چه کار کنیم؟
اگر طوری آرایش کنیم که جلب توجه نکند و قصدمان خودنمایی نباشد حرام است یا خیر؟ لطفا توضیح
پاسخ های شما عزیران در رابطه با مشکل لکنت در تکبیره الاحرام را مطالعه کردم و سعی نمودم
مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه را توضیح دهید و این که دانشگاه اسلامی چه تعریفی دارد؟
در مورد عقاید فرقه صوفیه از نظر شیعه مرا آگاه بفرمایید.
آیا از نظر اسلام اعتقاد به فرقه صوفیه جایز است؟
آیا استفاده از تیغه برای زن حرام است؟
آیا نگهداری ساز موسیقی مانند سه تار در منزل اشکال دارد؟ حتی اگر از آن استفاده نکنیم؟
اگر شخصی قرآن بخواند اما تعالیم و دستورات آن را نادیده بگیرد دچار چه عذابی خواهد شد؟
در فرهنگ امروز ایرانی ریختن خون احشام برای دفع یا رفع بلا و یا نذر انجام می گیرد این
ریختن خون برای رفع بلا یا نذر در ایران باستان (قبل از اسلام) نیز وجود داشته است؟
The effect of static properties in a web context
Response.Redirect strips Header Referrer - Possible to Add it Back?
ASP.NET UserControl Does Not Initialize Child Controls
Creating a System.Web.Caching.Cache object in a unit test
Why doesn't User.IsInRole work in this context?
How to gracefully check whether Gravatar, or third-party website, is working or not?
Dynamically adding Content blocks to Masterpage fails after Master.FindControl
Load multiple external websites into one webpage via re-using ONE IFrame + Ajax
Running Command line from an ASPX page, and returning output to page
Binding DataList Containing Checkboxes to a Dictionary
*