مفاد عهد امام حسن(ع) با معاویه چیست؟


مفاد عهد امام حسن(ع) با معاویه چیست؟
    مفاد عهد امام حسن(ع) با معاویه چیست؟

پاسخ :


اجرا یا پخش موسیقی های مجاز که روزانه حتی بارها از شبکه های تلویزیون جمهوری اسلامی

1:آیا در آوردن پیراهن صحیح است در عزاداری؟من در حال حاضر برای سوادآموزان کلاس قرآن برگزار می کنم لطف کنید بفرمائید برای این که
: 1.


آیا دختر و پسری که می خواهند با هم ازدواج کنند، برای این که بتوانند حرف هایشان را راحت
«حکومت به معاویه واگذار میþشود بدین شرط که که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفای شایسته عمل کند».


اولین آیه ای که بر رسول خدا(ص) نسبت به حادثه عظیم غدیر نازل شد، چه بود؟
این ماده قرارداد این هست امام حسن اینچنین قرارداد میþبندد: مادامی که ظلم فقط به من هست و مرا از حق خودم محروم کردهþاند ولی اون غاصب متعهد هست که امور مسلمین را در مجرای صحیح اداره کند، من به این شرط حاضرم کنار بروم.


من فکر می کنم تمرکز یک دین و مذهب به نام شیعه از آنجایی که که پیروانش معتقدند کاملترین
2.


نگاه کردن به نامحرمانی که بالاخره با آنها سرو کار داریم و باید آنها را بشناسیم مثل معلمان
«پس از معاویه حکومت متعلق به حسن هست و اگر برای او حادثهþای پیش آمد متعلق به حسین».


آیا بوسیدن دست معلم زن توسط احمدی نژاد یا دست زدن خاتمی به بدن یک دختر یا دست دادنش با
این جمله مفهومش این هست که این صلح یک مدت موقتی دارد، نه اینکه فرمود دیگر ما گذشتیم و رفتیم، این تو او این خلافت، تا هر وقت هر کار میþخواهی بکن؛ نه، «تا معاویه هست»، این صلح تا وقت معاویه هست، شامل سپس وقت معاویه نمیþشود، پس معاویه حق ندارد برای سپس وقت خودش توطئهþای بچیند: «و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند.» معاویه در شام لعن و ناسزای به امیر المؤمنین را رسم کرده بود.

این را در متن صلحنامه قید کردند که باید این عمل زشت موقوف باشد: «معاویه باید ناسزا به امیر المؤمنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید» که این را هم معاویه تعهد و امضا کرد.

4.

«بیت المال کوفه که موجودی اون پنج میلیون درهم هست، مستثنی هست و «تسلیم حکومت» شامل اون نمیþشود و معاویه باید هر سالی دو میلیون درهم برای حسن بفرستد.» این قید را کرده بودند برای همین که میþخواستند نیاز شیعیان را از دستگاه حکومت معاویه رفع نمايند که اینها مجبور نباشند و بدانند اگر نیازی داشته باشند میþشود خود امام حسن و امام حسین مرتفع نمايند.

«و بنی هاشم را از بخششها و هدیهþها بر بنی امیه امتیاز دهد و یک ملیون درهم در میان باوقتدگان شهدایی که در کنار امیر المؤمنین در جنگهای جمل و صفّین کشته شدهþاند تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج «دارابجرد» تأدیه شود.» 5.

«امت در هر گوشه از زمینهای خدا (شام یا عراق یا یمن و یا حجاز) باید در امن و امان باشند و سیاهپوست و سرخپوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزشهای اونان را نادیده بگیرد.» مقصود کینهþتوزیþهایی هست که به گذشته مربوط میþشود، چون اینها اغلب کسانی بودهþاند که در گذشته با معاویه در صفّین جنگیدهþاند.

«و هیچ کس را بر خطاهای گذشتهþاش مؤاخذه نکند و امت عراق را به کینهþهای گذشته نگیرد.

اصحاب علی در هر نقطهþای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشود و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمهþای بر اونان وارد نسازد و حق هر حقداری بدو برسد و هر اونچه در دست اصحاب علی هست از اونان باز گرفته نشود.

به قصد جان حسن بن علی و برادرش حسین و هیچیک از اهل بیت رسول خدا توطئهþای در نهان و آشکار چیده نشود.» مجموعه آثار شهید مطهری ج14 ـ صلح امام حسن(ع)صفحه648 الی 649،شهید مطهری به نقل از سایت تبیان


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:20 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


95 out of 100 based on 55 user ratings 905 reviews