کلاه لگنی حرام است؟!


کلاه لگنی حرام است؟!کلاه لگنی حرام هست؟!

.
وقتی شریعتی به حج نگاه می کند
تصویر
 .
حماسه همواره ي حسين (عليه السلام)*
امثال من گاهی با سؤالاتی مواجه می‌شویم كه با لحن تحقیر و مسخره‌آمیزی می‌پرسند: آقا سواره (ایستاده) غذاخوری شرعاً چه صورتی دارد؟ با قاشق و چنگال خوردن چطور؟ آیا كلاه لگنی به سر گذاشتن حرام است؟! آیا هستعمال لغت بیگانه حرام هست؟.
حماسه همواره حسین علیه السلام 
 .
حماسه همواره حسین علیه السلام 
در جواب اینها می‌گوییم؛ اسلام دستور خاصی در این موارد نیاورده هست.
اسلام نه فرموده با دست غذا بخور و نه فرموده با قاشق بخور.
فرموده به هر حال نظافت را رعایت كن، از این نظر كفش و كلاه و پوشش نیز اسلام مد مخصوصی نیاورده هست.
از نظر اسلام زبان انگلیسی و ژاپنی و فارسی یكی هست..
حماسه همواره حسين عليه السلام
در جواب اینها می‌گوییم؛ اسلام دستور خاصی در این موارد نیاورده هست.
اسلام نه فرموده با دست غذا بخور و نه فرموده با قاشق بخور....
اما….
حماسه همواره  حسين عليه السلام
تصویر
اما اسلام یك چیز دیگر فرموده هست.
فرموده شخصیت باختن حرام هست.
مرعوب دیگران شدن حرام هست. تقلید كوركورانه كردن حرام هست.
هضم شدن و محو شدن در دیگران حرام هست.
طفیلیگری حرام هست.
افسون شدن در مقابل بیگانه، مانند خرگوشی كه در مقابل مار افسون می‌شود حرام هست.
الاغ مرده بیگانه را قاطر پنداشتن حرام هست.
انحراف و بدبختیهای اونها را به نام «پدیده قرن»‌ جذب كردن حرام هست.
اعتقاد به این كه ایرانی باید جسماً و روحاً و ظاهراً و باطناً فرنگی بشود حرام هست؛ چهار صباح به پاریس رفتن و مخرج «را» را به مخرج «غین» تبدیل كردن و به جای «رفتم»، «غفتم» فرمودن حرام هست! .
حماسه همواره حسین علیه السلام
اعتقاد به این كه ایرانی باید جسماً و روحاً و ظاهراً و باطناً فرنگی بشود حرام هست؛
استاد مطهری.
حماسه همواره ي حسين عليه السلام
تنظیم : بخش ادبیات تبیان.

نظرات کاربران

82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews