اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانی


اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانیاشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانی
پیک سحری (مهر و ماه)


آهنگساز : همایون خرم
شاعر : کریم فکور
دستگاه : شور (دشتی)
یک نفس ای پیک سحری
بر سر کویـش کــن گذری
گو که ز حجرش به فغـــانم به فغـــانم

ای که به عشقت زنده منم
گفتی از عشقـــت دم نزنم
من نتــــــــوانم نتـــــــــوانم نتــــــــوانم

من غرق گناهم، تو عذر گنــاهی
روزو شبم را، تو چو مهری تو چو ماهی
چه شود گر مرا رهانی ز سیاهی

چون باده به جوشم، در جــوش و خروشم
من سر زلفت به دو عالم نفروشم
روزو شبم را، تو چو مهری تو چو ماهی

یک نفس ای پیک سحری
بر سر کویـش کــن گذری
گو که ز حجرش به فغـــانم به فغـــانم

ای که به عشقت زنده منم
گفتی از عشقـــت دم نزنم
من نتــــــــوانم نتـــــــــوانم نتــــــــوانم

همه شب بر ماه و پروین نگرم
مگر آید رخــــسارت در نظرم
چه بگویم، چه بگویم، به که بگویم این راز
غــمـم ایـن بـس، که مرا کــس، نبود دمساز

یک نفس ای پیک سحری
بر سر کویـش کــن گذری
گو که ز هجرش به فغـــانم به فغـــانم

ای که به عشقت زنده منم
گفتی از عشقـــت دم نزنم
من نتــــــــوانم نتـــــــــوانم نتــــــــوانم
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

34 نظر فاضل روستایی || 7:35 PM

اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانیSunday، September 30، 2007
سنگ خارا

آهنگساز : علی تجویدی
شاعر : معینی کرمانشاهی
دستگاه : شور (دشتی)
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگيرم
سنـــــــگ خارا را گواه اين دل شيدا بگيرم

مو به مو دارم سخن ها
نـــکته ها از انجمن ها
بشنـــو ای سنگ بيابان
بشنويــد ای باد و باران
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگيرم
سنـــــــگ خارا را گواه اين دل شيدا بگيرم

مو به مو دارم سخن ها
نـــکته ها از انجمن ها
بشنـــو ای سنگ بيابان
بشنويــد ای باد و باران
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون

شمع خود سوزی چو من
در مــــــــــــــيان انجمن
گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد
گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

يک چنين آتش به جان
مصلحت باشــــد همان
با عشق خود تنها شود تنها بسوزد
با عشق خود تنها شود تنها بسوزد

من يکـــی مجنون ديگر
در پی ليـــــلای خويشم
عاشق ايـــــن شور حال
عشق بی پروای خويشم

تا به ســــويش ره سپارم
سر ز مــــــستی بر ندارم
من پريشان حال و دلخون
با هـــــمين دنيای خويشم

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگيرم
سنـــــــگ خارا را گواه اين دل شيدا بگيرم

مو به مو دارم سخن ها
نـــکته ها از انجمن ها
بشنـــو ای سنگ بيابان
بشنويــد ای باد و باران
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

55 نظر فاضل روستایی || 5:06 PM

اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانیSaturday، September 08، 2007
بس کن ای دل
آهنگساز : مرتضی نی داود
شاعر : پژمان بختیاری
دستگاه : شور (بیات ترک)
بس کـن ای دل، آه و زاری
آه دل خستگان را اثر نیست
آه دل خستگان را اثر نیست

گریه تا کـــــی، ناله تا چند؟
ناله ی عاشقان را اثر نیست
ناله ی عاشقان را اثر نیست

از گذشته، یاد کن یاد
تا نماید خـــاطرم شاد

کز پی شام هجران سحر نیست
کز پی شام هجران سحر نیست

یاد از آن شب که با او
در چمن بـــــر لب جو
بودمان لب بر لب روی بر رو

عــــــشق او در دل من
مهر او در دل او دل او

از جــــهان وارسته
جان به جان پیوسته
لــــب ز گفتن بسته
دل سخن گو

عشق من جاودانی است
ماه مـــــن آسمانی است
این چنین زیبایی در بشر نیست

رشته ها بگسستم
حــلقه ها بشکستم
دل زمهرش بستم
این محبت خوابی بیشتر نیست

با چنین مهر، آن پری رو
حیف کــــــآخر شد جفاجو

حالش از حال پژمان خبر نیست
حالش از حال پژمان خبر نیست
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

10 نظر فاضل روستایی || 7:38 PM

اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانیSunday، August 26، 2007
عزیز جون
آهنگ محلی مازندران
دستگاه :همایون (اصفهان)

عزیز جون در مشوم مه الو داع کن ...... آخ مـــــــــــــه الـــــــــــــــو داع کن
سر راهم نشــــــــین ته گریه ها کن ...... آخ تــــــــــــه گریــــــــــــــــه ها کن
اگر خواهی که من زودتر بـــــــیایم ...... آخ آخ زودتـــــــــــــــــر بــــــــــیایم
نماز صبح و شب مرا دعـــــــــا کن ...... آخ آخ مـــــــــــــــــرا دعــــــــــا کن
سر راهم نــــــشین ته گـــریه ها کن ...... آخ تـــــــــــــه گـــــــــــــریه هــا کن

******

ستاره آســـمون اشـــــــــــمارم امشو ...... آخ اشـــــــــــــــمارم امشــــــــــــــــو
بورین یار با اویین بیـــــــمارم امشو ...... آخ بیـــــــــــــمارم امشـــــــــــــــــــو
بورین یار با اویین امشور نیـــــــــه ...... آخ آخ امشـــــــــــــــور نیـــــــــــــــه
تمام دشمنان بیــــــدارن امشـــــــــــو ...... آخ آخ بیـــــــــــدارن امشـــــــــــــــو
بورین یار با اویین بیـــــــمارم امشو ...... آخ بیـــــــــــــمارم امشـــــــــــــــــــو

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

9 نظر فاضل روستایی || 4:51 PM

اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانیSaturday، August 18، 2007
درنه جان

آهنگ محلی مازندران
درنه جان به زبان مازندرانی یعنی دارد می آید جان
دستگاه :همایون (اصفهان)

عزیز جون دست من بر دامـنته
عزیز جون دست من بر گردنته

چرا خون مرا کردی تو شیشه
بـــه درگاه خـــدا نـــالم همیشه

دگر نشوم من باهار حــموم
دگر نکمه شیخ جلال سلوم

الهی شیخ جلال تنوم باوه گوم
ها کردم امضا بیمه پــــشیمون

درنه جان درنه جـان درنه
خدا خدام فاطمه جان درنه
در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید

6 نظر فاضل روستایی || 12:05 PM

اشعاری در دستگاههای موسیقی ایرانیSaturday، August 11، 2007
ای کبوتر

آهنگساز : جهانگیر مراد (حسام السلطنه)
شاعر : ملک الشعرا بهار
دستگاه : شور (ابوعطا)

ای کـبوتر از آشیان کرانه کردی
بی سبب چرا ترک آشیانه کردی
یادی از رفـــــــیقان آشنا نکردی

زین مکان که با عاشــقان درآن چمیدی از آن چه دیدی
ناگهان چرا ســــــوی دیگران پریدی
ترک یار نالان و تـــرک خانه کردی

بد گــــــــمان گـــــــــشتم بر تو باری
بـــــی وفــــــــــــا نــــبودی به یاری
در کف بازا
ن شکاری به صد زخم کاری همانا دچاری

از فراقت من می کنم شیون
دلــــــبر من نگارین پر من
کــی بود جانا کز وفا گردی
هــــــمسر من نشینی بر منآهنگ شاد سال نو رسیده

1:

عالی بود


70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews