چینه‌شناسی حوضه خزر جنوبی، شمال انزلی و بررسی مجموعه‌دوکفه ایها و شکمپایان آن


چینه‌شناسی حوضه خزر جنوبی، شمال انزلی و بررسی مجموعه‌دوکفه ایها و شکمپایان آن
رساله حاضرحاوی سه بخش کلی ومشتمل بر6 فصل بررسی وارائه میگردد .


بررسی روشهای DPM در Network On Chip
بخش یکم بطورکلی مطالعات اقیانوس شناسی و بسترشناسی حوضه خزر جنوبی بویژه‌منط شمال غرب بندرانزلی می‌باشد که پس ازارائه جدیدترین اطلاعات درمورد مکانیک خ بستردریای خزر که طی سالهای 1366 الی 68 با همکاری عملی نگارنده در آبهای جنوبی خزر کشورمان صورت گرفته به یک نتیجه گیری کلی و پايه ی خواهد رسید ودست آوردهای اون برای تاسیسات درون دریائی بسیارمفید خواهدبود .


بررسی اثر تنش شوری بر مقدار برخی از هورمونهای گیاهی و مارکرهای تحمل شوری در چند رقم گندم ( Triticum aestivum L )در شیشه
بخش دوم : مشتمل بر چینه‌شناسی و زمین‌شناسی و تکنونیک دریای خزر عموماو منتهی‌الیه بخش جنوبی (مشتمل بر آبهای ایران) بطور ویژه می‌باشد.که بررسی‌ها چون اولین بار در حوضه خزر ایران صورت میگیرد،فرضیه‌هائی که تااین وقت ازسواحل شمالی وامتداد طبیعی اون به زیر بستر خزر ارائه گردیده و نیز حقایقی که درطی اکتشافات نفتی در حوضه میانی خزر شوروی صورت گرفته،مقایسه و چینه‌شناسی‌کواترن خزر از نگاه لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی بررسی می‌گردد بخش سوم : گونه‌شناسی جانوران موجود در خزر از شاخه نرم‌تنان)Phylum mollusk(مشتمل بررده‌های دوکفه ایها)BIVALVIA(و شکمپایان خزر جنوبی)GASTROPODA(با نگاهی به راسته‌های مهم وانواع بومی و بعضا غیربومی که با محیط خزر کاملا خو گرفته وتکثیر شده‌اندمی‌باشد که دراین بخش سعی میشود از نظر اکولوژی و اکوسیستم محیط این جانوران بررسی و سرانجام یک ترسیم کلی از جغرافیای دیرینه خزر جنوبی برای دوره‌های نئوژن و کواترنر داشته باشیم .


پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های درون شهری با رویکردRS&GIS (مطالعه موردی: رودخانه قمرود - شهرقم)


تاثیر دیازینون به عنوان آفت کشی از خانواده اورگانوفسفره‌ها بر روی اسپرماتوژنز و ساختار بیضه موش‌های بالغ و نابالغ نژاد Balb/C


89 out of 100 based on 49 user ratings 899 reviews

اثر فولیک اسید بر ضخامت اینتیما -مدیای (IMT ) شریان کاروتید، به عنوان شاخص آترواسکلروز در بیماران پیوند کلیه
مطالعه اسپکتروسکوپی بر همکنش‌های دی متیل قلع (IV ) دی کلرید با آدنوزین مونوفسفات و گوانوزین مونوفسفات
سنتز و شناسایی چند لیگاند بازشیف (زنجیره باز و بزرگ حلقه ) با اتم‌های دهنده N و O ، همراه با کمپلکسهای بازشیف ولیگاندهای حاصل از احیای آ
تاثیر کلرید کلسیم و سمیت مس بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه .Datura innoxia Mill
بررسی غلظت ‌های مختلف نیترات و آمونیوم بر متابولیسم ثانویه و برخی پارامترهای فیزیولویک در گیاه بنگدانه(. Hyoscyamus Pusillus L )
مقایسه عملکرد دو نرم افزار‏‎ٌُWASP6‎‏ و‏‎MIKEII‎‏ در شبیه سازی کیفی آب رودخانه: مطالعه موردی حوزه فومنات
سنجش سلامت روانی دانشجویان سال آخر گروههای پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی) دانشگاه علو.م پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران بر اس
بررسی ارتباط عفونت کاندیدیاز دهانی با تعداد سلولهای ‏‎CD4‎‏ در بیماران مبتلا به ‏‎HIV‎‏ در مرکز مشاوره ‏‎HIV‎‏ بیمارستان امام خمینی
بررسی میزان شیوع ‏‎Urinary trace infection‎‏ در بیماران ‏‎Acute coronary‎‏ ‏‎Syndrome‎‏ مراجعه کننده به بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی بوعلی با توجه به د
برخی از اثرات حشره کشی اسانس گیاه درمنه Artemisia Sieberi Besser و درمنه شرقیArtemisia Scoparia Waldst et Kit روی برخی از حشرات انباری
*