بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی مبتنی بر اصول قطعه های یادگیری در آموزش مفاهیم علوم بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .


بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی مبتنی بر اصول قطعه های یادگیری در آموزش مفاهیم علوم بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مبتنی بر اصول قطعه های یادگیری در اموزش مفاهیم علوم بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوم ابتدایی هست.مفاهیم علوم شامل جرم، حجم و وزن هست.


رابطه بین الگوهای ارتباطی بین زن و یا شوهران دانشجوی دانشگاه های تهران و الگوهای ارتباطی والدین آنها
از امار توصیفی برای توصیف،جمع اوری و طبقه بندی اطلاعات به دست امده از نمونه هستفاده گردید و از ازمون t و ازمون اماری کوواریانس با خنثی کردن واریانس عامل پیش ازمون در امار هستنباطی پژوهش مورد هستفاده برنامه گرفت.روش تحقیق از یک روش نیمه ازمایشی با دو متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی که روی دو گروه کنترل و ازمایش انجام شده، تشکیل شده هست.


طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی رسمی با آن


مطالعه سبکهای اسنادی ، اضطراب و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای دولتی شهر تهران


76 out of 100 based on 46 user ratings 646 reviews

بررسی خاستگاه و مبانی اندیشه های فلسفی اسلام و عوامل موثر درتکوین و توسعه آن در 2 سده اول هجری
بررسی و طراحی مدلی برای بهینه سازی عملیات تجدید قوای هواپیماهای پهن پیکر با استفاده از روش شبکه مسیر بحرانی‏‎CPM‎‏ در فرودگاه بین المللی شی
تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)
جایگاه کثرت گرایی درتربیت اسلامی
مقایسه تاثیر آموزش براساس دیدگاه گاردنر و شیوه سنتی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان شهریار
مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1382-1381
بررسی رابطه خوداثربخشی با سلامت روانی دردانش آموزان موفق و ناموفق مراکز متوسطه شبانه روزی پسرانه در سال تحصیلی 81-1380
بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده های علوم پایه، تربیت بدنی و هنر دوره کارشناسی روزانه دانشگاه الزهر
بررسی تطبیقی تولید راهنمای برنامه درسی ریاضیات دوره ابتدایی (با تاکید بر سوم ابتدایی) در ایران و انگلستان
نقد و بررسی مبانی، دیدگاهها و روشهای آموزش فلسفه به کودکان
مقایسه کیفیت رابطه ولی-فرزندی در دانش آموزان دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت دبیرستانهای دخترانه شهرستان کازرون(سال تحصیلی 80-81
*