« ارزیابی رابط? بین ساختار سازمانی ( پیچیدگی،تمرکز، رسمیت) و انگیزش کارکنان نواحی چهارگانه ( ناحیه 1،2،3،4 )


« ارزیابی رابط? بین ساختار سازمانی ( پیچیدگی،تمرکز، رسمیت) و انگیزش کارکنان نواحی چهارگانه ( ناحیه 1،2،3،4 )
تحقیقی که اکنون در دست هست با عنوان « ارزیابی رابط? بین ساختار ساوقتی ( پیچیدگی ، تمرکز ، رسمیت ) و انگیزش کارکنان نواحی چهارگانه ( ناحی? 1،2،3،4 ) ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج » هست .


مقایسه و بررسی سلامت روان بین سه گروه دانش آموز (پسر-مقطع متوسطه) دارای پدر، فاقد پدر و شاهد
این تحقیق به دنبال ارزیابی و میزان رابط? بین متغییرها بوده که یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی به شرح ذیل داشته هست : الف ) هدف اصلی هدف اصلی تحقیق : « ارزیابی رابطه بین ساختار ساوقتی (پیچیدگی ، تمرکز و رسمیت) وانگیزش کارکنان نواحی چهارگانه (ناحیه4,3,2,1) ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج » هست .


رابطه بین الگوهای ارتباطی بین زن و یا شوهران دانشجوی دانشگاه های تهران و الگوهای ارتباطی والدین آنها
ب ) اهداف فرعی اهداف فرعی عبارتند از : 1) ارزیابی رابطه بین سن کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج .


طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی رسمی با آن
2) ارزیابی رابطه بین جنسیت کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج .


مطالعه سبکهای اسنادی ، اضطراب و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای دولتی شهر تهران
3) ارزیابی رابطه بین تحصیلات کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج .


بررسی خاستگاه و مبانی اندیشه های فلسفی اسلام و عوامل موثر درتکوین و توسعه آن در 2 سده اول هجری
4) ارزیابی رابطه بین سنوات خدمت کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج .


بررسی و طراحی مدلی برای بهینه سازی عملیات تجدید قوای هواپیماهای پهن پیکر با استفاده از روش شبکه مسیر بحرانی‏‎CPM‎‏ در فرودگاه بین المللی شی
این تحقیق نیز بر پايه همان اهداف ذکر شده ، یک سوال اصلی و چهار سوال فرعی را مورد بررسی برنامه داده هست : سوال اصلی : « آیا بین ساختار ساوقتی ( پیچیدگی ، تمرکز ، رسمیت ) و انگیزش کارکنان نواحی چهارگانه ( ناحی? 1،2،3،4 ) ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج رابطه ای وجود دارد ؟ ».


تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)
سوال های فرعی : 1- آیا بین سن کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج رابطه ای وجود دارد ؟ 2- آیا بین جنسیت کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج رابطه ای وجود دارد ؟ 3- آیا بین تحصیلات کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج رابطه ای وجود دارد ؟ 4- آیا بین سنوات خدمتی کارکنان و انگیزه کارکنان در نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج رابطه ای وجود دارد ؟ فرضی? اصلی و فرضیه های فرعی نیز در واقع همان سوال های ذکر شد? تحقیق هستند با این تفاوت که در قالب فرضیه بیان شدند .


جایگاه کثرت گرایی درتربیت اسلامی
جامع? آماری این تحقیق ، کارکنان قسمت اداری نواحی چهارگانه ( ناحیه 1،2،3،4 ) ادارات آموزش و پرورش شهرستان کرج هست که تعداد کل اونها 413 نفر می باشد و از این مقدار ، با توجه به جدول « مورگان » ، تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه انتخاب شدند .

واژگان کلیدی : ساختار ( که شامل: پیچیدگی ، تمرکز ، رسمیت هست ) – ساوقت - انگیزه
نمایه ها:


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews