بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی با فرسودگی شغلی مدیران دوره متوسطه شهرقم


بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی با فرسودگی شغلی مدیران دوره متوسطه شهرقم
چکیده: پژوهش حاضر با هدف"بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس دوره متوسطه شهر قم" در سال تحصیلی 90- 1389 اجرا گردید.روش تحقیق بر پايه هدف، از نوع کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی از نوع همبستگی هست.


بررسی اثرات طراحی سیستمی مطلب درسی بر تسهیل یادگیری و کاهش فراموشی با استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده
لوازم جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه ای هست که توسط«مازلاک» و «جکسون»تهیه و تدوین شده هست.این پرسشنامه دارای 22 ماده هست که فرسودگی شغلی را در سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد فردی اندازه گیری می کند.


بررسی میزان تاثیر ارائه اطلاعات تحصیلی - شغلی شاخه بهداشتی - درمانی بر گزینه های تحصیلی - شغلی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تج
پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 795/0 نقل می شود.جامعه آماری این پژوهش عبارتست ازکلیه مدیران واحدهای آموزشی دوره متوسطه شهرقم، اعم از شاخه های نظری، کارو دانش، فنی و حرفه ای، شاغل در آموزشگاههای دولتی، نمونه دولتی و غیر انتفاعی، که در سال تحصیلی 90- 1389 در پست مدیریت مشغول به خدمت هستند.


بررسی نگرش والدین و مسئولین آموزشی دانش آموزان عادی و معلول در مورد تلفیق دانش آموزان معلول در مدارس معمولی
حجم نمونه در این پژوهش با در نظر گرفتن جدول کرجسای،مورگان و کوهن ، 120 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای هست.


تاثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(طبقه بندی داده ها، فراوانی، % و نمودارهای مربوط به فرسودگی) و در هستنباط آماری از دو آزمون پیرسون و اسپیرمن هستفاده شده هست.


مقایسه و بررسی سلامت روان بین سه گروه دانش آموز (پسر-مقطع متوسطه) دارای پدر، فاقد پدر و شاهد
در این پژوهش علاوه بر جواب به پرسش های اصلی که رابطه بین ویژگیهای فردی مدیران(جنسیت، تأهل، سابقه خدمت، سنوات خدمت در پست مدیریت، و تعداد فرزندان مدیران) با فرسودگی شغلی درسه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد فردی هست، به پرسش فرعی نیز که میزان فرسودگی شغلی را در ابعاد سه گانه، بررسی می کند، جواب داده شده هست.


رابطه بین الگوهای ارتباطی بین زن و یا شوهران دانشجوی دانشگاه های تهران و الگوهای ارتباطی والدین آنها
یافته های پژوهش در سطح اطمینان 95/0 در جواب به پرسش های اصلی و فرعی به ترتیب نشان می دهد؛ بین جنسیت مدیران با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی رابطه معناداری وجود ندارد.بین تأهل مدیران با فرسودگی شغلی در بعد مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی رابطه معناداری وجود ندارد ولیکن در بعد خستگی عاطفی رابطه معنادار هست.بین سابقه خدمت مدیران با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و عدم موفقیت فردی رابطه معناداری وجود ندارد ولیکن در بعد عدم موفقیت فردی رابطه معنا دار هست.بین سنوات مدیریت مدیران با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معناداری وجود ندارد ولیکن در بعد عدم موفقیت فردی رابطه معنا دار هست.بین تعداد فرزندان مدیران با فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی رابطه معناداری وجود ندارد.میزان فرسودگی در مدیران مرد، مدیران متأهل و مدیران دارای یک فرزند در دو بعد خستگی عاطفی و عدم موفقیت فردی بیشتر هست.میزان فرسودگی شغلی در مدیران مجرد، مدیران زن، مدیران18 تا 24 سال خدمت ، مدیران دارای 3 فرزند و مدیران 6 تا 12 سال خدمت در پست مدیریت در بعد مسخ شخصیت بیشتر هست.


طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه تحصیلی و میزان توافق برنامه درسی رسمی با آن
کلید واژه ها: مدیران، فرسودگی شغلی،خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی ویژگیهای فردی، مدارس متوسطه

مطالعه سبکهای اسنادی ، اضطراب و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای دولتی شهر تهران
نمایه ها:
|


95 out of 100 based on 55 user ratings 455 reviews