بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان کل آموزش و پرورش استان کرمان و اداره آموزش و پرورش

بررسی عوامل موثر در تقدم آموزش بر پژوهش در دانشگاهها، از نظر اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیل
ارزشیابی برنامه آموزش مفاهیم جمعیت به والدین دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی استان لرستان
هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران در سال 79-78
تحلیل محتوای کتابهی ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی براساس طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی در سطوح حیطه شناسی و براساس روش ویلیام رومی در
بررسی و مقایسه رضامندی زناشویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت
بررسی انتظارات دبیران از نقش مدیران مدارس و مقایسه آن با عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهرستان رشت
تبیین تعلیم و تربیت (اهداف، محتوا و روشها) از دیدگاه پیترز با تاکید بر مبانی فلسفی آن
بررسی رابطه بین ریختهای شخصیتی با ادراک بصری و حافظه کلامی دانشجویان
بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله در بهبود مهارتهای اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف
بررسی رابطه وضعیت فرهنگی-اجتماعی خانواده با میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاهی ((دانشگاه الزهرا))
بررسی مهارتهای موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره متوسطه در سال تحصیلی 80-1379
بررسی و مقایسه تحریفات شناختی و تفکرات ناکارآمد در مردان معتاد به مواد مخدر و افراد بهنجار
بررسی عوامل بازدارنده رشد علمی زنان بعد از ازدواج از دیدگاه زنان دیپلمه متاهل شهر تهران
*