بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و سبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86

بررسی سلامت سازمانی و عوامل مرتبط با آن در مدارس متوسطه شهرستان بافت
بررسی و مقایسه رابطه فشار روانی سازمانی مدیران با فرهنگ سازمانی از دیدگاه معلمان در مقاطع سه گانه تحصیلی شهرستان خواف در سال تحصیلی 80-1379
بررسی عوامل موثر در تقدم آموزش بر پژوهش در دانشگاهها، از نظر اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیل
ارزشیابی برنامه آموزش مفاهیم جمعیت به والدین دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی استان لرستان
هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران در سال 79-78
تحلیل محتوای کتابهی ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی براساس طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی در سطوح حیطه شناسی و براساس روش ویلیام رومی در
بررسی و مقایسه رضامندی زناشویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت
بررسی انتظارات دبیران از نقش مدیران مدارس و مقایسه آن با عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهرستان رشت
تبیین تعلیم و تربیت (اهداف، محتوا و روشها) از دیدگاه پیترز با تاکید بر مبانی فلسفی آن
بررسی رابطه بین ریختهای شخصیتی با ادراک بصری و حافظه کلامی دانشجویان
بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله در بهبود مهارتهای اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف
بررسی رابطه وضعیت فرهنگی-اجتماعی خانواده با میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاهی ((دانشگاه الزهرا))
بررسی مهارتهای موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره متوسطه در سال تحصیلی 80-1379
*