بررسی تاثیر آموزش درباره عواقب ازدواج فامیلی بر نگرش دختران سال سوم دبیرستان بخش زارچ نسبت به اینگونه ازدواج ها در سال تحصیلی 88-1387

بررسی رابطه میزان پرداختن به ورزش با سلامت روانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران میانی سپاه شاغل در رده‌های تهران
تحلیل و نقد دلالتهای تربیتی در اندیشه صلح کمینوس ، کانت و گالتونک
بررسی تجربی شیوه آموزش خلاقیت در تدریس درس انشاء دوره راهنمایی
بررسی سطوح تنیدگی سازمانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد مدیران آموزشی در دوره متوسطه شهر تهران
بررسی و تجزیه و تحلیل خاستگاهها، نمایات و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه‌نصیرالدین طوسی
بررسی تفاوت سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان دوره‌دیده و دوره‌ندیده سازمان کشاورزی استان کرمانشاه
بررسی علل عدم توجه به اولویتهای پیشنهادی مشاوران به وسیله دانش‌آموزان دختر نظام جدید آموزش متوسطه در آموزش و پرورش شهر تهران
ارزشیابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دبیران (آموزش و پروش ابهر)
تاثیر روش حل مساله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر تهران
بررسی و مقایسه جو سازمانی دانشکده‌های علوم تربیتی (دانشگاههای تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و تربیت معلم) در سال تحصیلی 1377-78
بررسی میزان آگاهی نوسوادان زن استان تهران از حقوق فردی و اجتماعی مندرج در قانون اساسی
بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس کودکان 9 تا 11 سال
ارزیابی محتوای کتاب ریاضی دوم راهنمایی از دیدگاه دبیران ریاضی شهر زاهدان (براساس نتایج مطالعه تیمز
*