مقایسه آموزش های بدو خدمت کارکنان شرکت ملی نفت ایران با الگوهای آموزشی شرکت های نفتی شل و استات اویل هیدرو