بررسی نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی سال 1387

بررسی رابطه آموزش با اثربخشی عملکرد کارگران واحدهای شبکه احداث برق استان گیلان از دیدگاه سرپرستان مستقیم و غیرمستقیم آن
بررسی رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران و فشار روانی دبیران در دبیرستانهای دولتی دخترانه تهران
بررسی تاثیر دوزبانگی بر وضعیت تحصیلی بزرگسالان شهرستانهای خرمشهر و آبادان
نگرش‌سنجی برون سازمانهای درباره میزان مطلوب تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش فارس
تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بانک ملی ایران در شهر اردبیل با استفاده از روش نظرخواهی
بررسی و مقایسه فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با عملکرد محققین در دو مرکز تابعه سازمان تحقیقات کشاورزی در سال 1377
بررسی رابطه بین ارتباطات اثربخش و جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 78-79
نظام آموزش و پرورش در ایران
امانت بین کتابخانه‌ها در ایران
تاثیر سه رویداد مهم تاریخی در سیر آموزش و پرورش ایران
حق مولف
ساختمان اصطلاح نامه
معرفی و راهنمای استفاده از چند مرجع معتبر و گزیده شیمی
*