بررسی میزان توجه استادان به پرورش خلاقیت در دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای شهر کرمان

جلوه مولفه های فراملی و فروملی در کتابهای فارسی آموزش و پرورش ایران
بررسی رابطه بین ادراک ویژگیهای شغل و انگیزش درونی در بین کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
بررسی و مقایسه اسلام و اگزیستانسیالیسم در زمینه برنامه درسی با تأکید بر هدف، روش، محتوا
بررسی تاثیر استفاده از تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد دبیران شهرستان اقلید سال تحصیلی 88-87
بررسی تاثیر راهبردهای درک و فهم خواندن، بر درک مطلب دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر ارسنجان در سال تحصیلی 88-1387
تاثیر روش تدریس تفحص گروهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 78-1377
بررسی رابطه بین مدیریت تغییر بر عملکرد دبیران دبیرستان های شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 87-86
بررسی ارتباط عمودی محتوای کتاب حرفه‌وفن دوره راهنمایی سال تحصیلی 88-87
مقایسه عملکرد و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدیران سه مقطع با عملکرد مورد انتظار از ظرح وظایف مدیران
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر داراب در سال تحصیلی 88-87
تحلیل محتوای کتاب درسی زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی در سال تحصیلی 88-87 بر اساس تکنیک های مک لافلین و ویلیام رومی
بررسی تاثیر روش تدریس ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 87-86
بررسی رابطه میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر سراوان سال تحصیلی
*