ارزشیابی درونی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران


ارزشیابی درونی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
پژوهش حاضر با عنوان و هدف ارزشیابی درونی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت بهبودی، ارتقاء و تضمین کیفیت گروه اجرا شده هست.


بررسی نگرش دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش نسبت به ملاکهای ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) سال 87-86
اهداف فرعی این طرح عبارتند از: 1- تدوین و تصریح اهداف گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم شهرستان تهران 2 ارزشیابی کیفیت شرایط دروندادی (مدیر گروه، هیأت علمی (درونداد)، دانشجویان، امکانات و تجهیزات آموزشی گروه روان شناسی ) 3- ارزشیابی کیفیت شرایط فرآیندی(هیأت علمی (فرآیند) دانشجویان، فرآیند تدریس-یادگیری، فرایند مدیریت و ساوقتدهی و دوره های آموزشی و فرایند برنامه ریزی درسی گروه روان شناسی) 4- ارزشیابی کیفیت شرایط بروندادی (برونداد واسطه ای، دانش آموخته و پیامد و آثار و فعالیت های پژوهشی گروه روان شناسی).


موانع بین المللی سازی برنامه های درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سوال های پژوهشی که در این پژوهش مد نظر بوده هست، عبارتند از: 1- اهداف گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم شهرستان تهران در فرآیند ارزیابی درونی کدامند؟ 2- شرایط درون دادی گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم شهرستان تهران از چه کیفیتی برخوردار هست؟ 3- شرایط فرایندی گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم شهرستان تهران از چه کیفیتی برخوردار هست؟ 4- شرایط برون دادی گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم شهرستان تهران از چه کیفیتی برخوردار هست؟ 5- هر یک از عواملی که در مرحله درون داد، فرایند و برون داد گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم شهرستان تهران انتخاب می شوند در حالت کلی و به طور مجزا از چه کیفیتی برخوردار می باشند؟ 6- تفاوت بین وضعیت موجود گروه به لحاظ درون داد برون داد و فرایند با وضعیت مطلوب اون چیست؟ و چه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود می توان ارائه کرد؟ فرایند اجرایی پژوهش حاضر به این ترتیب بوده هست:1- برگزاری جلسه ای جهت اشنایی اعضای هیئت علمی با رویکرد ارزیابی درونی 2- تشکیل کمیته ارزیاابی درونی مرکب از سه نفر از اعضای هیئت علمی به همراه پژوهشگر 3- تدوین و تصریح اهداف گروه روان شناسی در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی 4- تعیین شرایط مورد ارزیابی و ملاک های مربوط به هر کدام از شرایط 5- مشخص کردن نشانگرها و معیارهای قضاوت هر یک از نشانگرها 6- گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل اون ها و ارائه نقل ارزیابی درونی.


جلوه مولفه های فراملی و فروملی در کتابهای فارسی آموزش و پرورش ایران
یافته های پژوهش بدین شرح هست: اهداف گروه روان شناسی در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی تدوین گردید.


بررسی رابطه بین ادراک ویژگیهای شغل و انگیزش درونی در بین کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
سوال اول پژوهش).


بررسی و مقایسه اسلام و اگزیستانسیالیسم در زمینه برنامه درسی با تأکید بر هدف، روش، محتوا
وضعیت گروه روان شناسی در هر یک از شرایط دروندادی بدین صورت ارزیابی شده هست: عامل هیئت علمی (درونداد): مطلوب، عامل دانشجویان: نسبتا مطلوب، عامل مدیر گروه: مطلوب عامل امکانات و تجهیزات آموزشی: نسبتا مطلوب، و نهایتا وضعیت گروه روان شناسی در شرایط دروندادی در سطح "نسبتا مطلوب" ارزیابی گردید.


بررسی تاثیر استفاده از تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد دبیران شهرستان اقلید سال تحصیلی 88-87
وضعیت گروه روان شناسی در هر یک از شرایط فرایندی بدین صورت ارزیابی شده هست: عامل هیئت علمی (فرایند): مطلوب، عامل فرایند مدیریت و ساوقتدهی: نسبتا مطلوب، عامل فرآیند تدریس یادگیری:نسبتا مطلوب، عامل دوره های آموزشی و فرایند برنامه ریزی درسی گروه نسبتا: مطلوب و در نهایت وضعیت گروه روان شناسی در شرایط فرایندی در سطح "نسبتا مطلوب" ارزیابی گردید.


بررسی تاثیر راهبردهای درک و فهم خواندن، بر درک مطلب دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر ارسنجان در سال تحصیلی 88-1387
وضعیت گروه روان شناسی در هر یک از شرایط بروندادی دین صورت ارزیابی شده هست: عامل برونداد واسطه ای:مطلوب، عامل دانش آموخته و پیامد: مطلوب و عامل پژوهش و آثار و تالیفات: نسبتا مطلوب ارزیابی گردید.


تاثیر روش تدریس تفحص گروهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 78-1377
در نهایت، وضعیت گروه روان شناسی در شرایط بروندادی در سطح "مطلوب" ارزیابی گردید.

در نهایت، گروه روان شناسی دانشگاه ترببیت معلم شهرستان تهران با توجه به ارزیابی شرایط دروندادی، فرایندی و بروندادی در سطح "نسبتا مطلوب" برنامه گرفت.

در پایان نیز راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبودی وضع موجود گروه ارائه گردید.
76 out of 100 based on 76 user ratings 376 reviews