تبیین پیامدهای جهانی شدن برای عناصر برنامه درسی

بررسی رابطه سبکهای شناختی و خودپنداره با خلاقیت در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی شهرست
بررسی اثربخشی شناخت درمانی، آموزش مهارت های مطالعه و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر شهر
مفهوم کودکی از دیدگاه ابوحامد امام محمد غزالی و پیامدهای تربیتی آن
ارزشیابی معلمان از برنامه درسی فارسی پایه پنجم ابتدایی در شهر یاسوج
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 86-1387
بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزش خانواده بر والدین دانش آموزان دوره ابتدائی شهر ملکان در سال تحصیلی 87-1386
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش بدو خدمت کارکنان بانک اقتصاد نوین در شعب تهران از دیدگاه مدیران و کارمندان
مطالعه تطبیقی آراء تربیتی کرشن اشتاینر و امانوئل کانت
بررسی نگرش دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش نسبت به ملاکهای ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) سال 87-86
موانع بین المللی سازی برنامه های درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
جلوه مولفه های فراملی و فروملی در کتابهای فارسی آموزش و پرورش ایران
بررسی رابطه بین ادراک ویژگیهای شغل و انگیزش درونی در بین کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
بررسی و مقایسه اسلام و اگزیستانسیالیسم در زمینه برنامه درسی با تأکید بر هدف، روش، محتوا
*