بررسی و مقایسه ساختار سازمانی مدارس دولتی از نظر سازگاری فردی، اجتماعی ، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با کنترل پایگاه اجتماعی- اقتصاد


بررسی و مقایسه ساختار سازمانی مدارس دولتی از نظر سازگاری فردی، اجتماعی ، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با کنترل پایگاه اجتماعی- اقتصاد
این پژوهش به منظور بررسی میزان تمرکز گرایی ، رسمی سازی و تخصص گرایی ، بعنوان ابعاد پايه ی ساوقت مدارس متوسط دولتی اهواز ، ترکیب های مختلف این ابعاد ، و تاثیر این ترکیب های ساختاری بر میزان تفاوت خلاقیت ، سازگاری فردی و اجتماعی و نیز عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این مدارس انجام گرفته هست .


بررسی عوامل عدم بهره‌گیری از روش های نوین تدریسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)در مقطع ابتدایی از نظر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی
بدین منظور ، تعداد 51 مدرسه از میان مدارس متوسطه مناطق چهار گانه آموزش و پرورش اهواز با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.


مقایسه اثربخشی روش تدریس کاوشگری با روش تدریس همیاری بر روی پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علوم تجربی سال پنجم ابت
از میان این مدارس و به روش تصادفی، 510 معلم و3000 دانش آموز انتخاب شدند تا داوطلبانه به سوالات مطرح شده جواب گویند.


بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش مجازی در کشورهای انگلستان،‌هند و ایران
لوازم جمع آوری اطلاعات در این پژوهش ، (( پرسشنامه )) بوده هست .


بررسی تحلیلی و تطبیقی نظام ارزشیابی تحصیلی دوره متوسطه در کشورهای ایران، انگلستان و کانادا
سه پرسشنامه ، یکی (( پرسشنامه شناخت ساوقت مدارس )) برای شناسایی میزان تمایل ساختار مدارس به ابعاد تمرکز گرایی ، رسمی سازی و تخصص گرایی ، دیگری (( آزمون مداد کاغذی سنجش خلاقیت )) برای سنجش خلاقیت ، و نهایتا پرسشنامه (( آزمون شخصیت کالیفرنیا ‏‎CPT‎‏ )) برای سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان ، در جمع آوری اطلاعات این پژوهش مورد هستفاده واقع شده اند .


بررسی تجربه معلمان ریاضی از اصلاح محتوای کتاب ریاضی 1 پایه اول دبیرستان در شهر اسلامشهر
در کنار این سه ، از نمرات ریاضی و % قبولی دانش آموزان در خردادماه، بعنوان عملکرد تحصیلی اونان هستفاده شده هست .


ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی دانشگاه مجازی و مقایسه طرح برنامه درسی دانشگاه های مجازی ایران با آن الگو
اعتبار ‏‎(Validity)‎‏ پرسشنامه ها از طریق اعتبار صوری و محتوایی و روایی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرانباخ به تائید رسیده هست .


مطالعه‌ی عوامل موثر بر تعامل (پرسشگری) دانشجویان در جریان یاددهی- یادگیری دانشگاه جامع پیام نور آ. غربی
پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر به دست

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان


83 out of 100 based on 53 user ratings 503 reviews