بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش حضوری و راه دور


بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش حضوری و راه دور
این تحقیق با هدف بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت و سطح یادداری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با دانشگاههای حضوری انجام شده هست.


تأثیر آموزش فناوری اطلاعات مدیران و کارکنان مخابرات مناطق هفت‌گانه شهر تهران بر بهره‌وری نیروی انسانی
جامعه آماری پژوهش در بخش هزینه ها مراکز آموزش عالی دولتی تربیت بدنی در سنوات 74-78 و در بخش مقایسه کیفیت آموزشی، دانشجویان تربیت بدنی در سنوات 77-78 بوده هست.


مقایسه برداشت مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان قروه از عوامل عملکردی و فرایندی (رفتار شغلی - رفتار اخلاقی) مذکور در فرم ارزشیابی دبیران آم
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد بهره گرفته شده هست.


بررسی نقش جو اجتماعی دانشگاه به عنوان برنامه درسی پنهان بر نگرش دانشجویان در دانشگاه مازندران
یافته های حاصله با هستفاده از نرم افزار آماری spss.9 و آزمون T هستودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون تحلیل شده هست.


مطالعه رابطه ورزش بر عزت نفس، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان‌های کرج
نتایج این پژوهش حاکی از اون هست که: 1.


بررسی دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده (ویک و لئون) از دید هیأت علمی دانشگاه
سرانه آموزشی نظام راه دور در مقایسه با نظام حضوری در دوره اول پذیرش دانشجو 2 ر 5 برابر بیشتر بوده هست.


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز
هزینه های آموزش این نظام تحت تأثیر تعداد دانشجوست و با افزایش دانشجو سرانه آموزشی کاهش می یابد.


نیازسنجی آموزشی - ترویجی دامداران سنتی شهرستان ورامین
با پذیرش 455 نفر، سرانه دو نظام آموزشی تقریباً برابر و با پذیرش بیش از 455 نفر سرانه آموزش راه دور نسبت به حضوری کاهش می یابد.


بررسی تعالی حوزه کارکنان (منابع انسانی) شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی بر اساس مدل «EFQM»
2.

کیفیت آموزش (سطح یادگیری) دانشجویان نظام راه دور نسبت به نظام حضوری در دوره کارشناسی پایین تر هست.

اختلاف میانگینهای کلیه دروس با 5/0= a از نظر آماری معنی دار هست اما در دروس مختلف نتایج به شرح زیر متفاوت هست: 1-2.

میانگین نمرات دروس نظری با ماهیت علوم انسانی در نظام راه دور بالاتر از نظام حضوری بوده هست (میانگین 62/13 در مقایسه با 69/12).

این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده هست.

2-2.

میانگین نمرات برخی دروس نظری با ماهیت علوم پایه که از منابع درسی هستفاده شده هست در نظام حضوری و برخی دیگر در نظام راه دور بالاتر بوده هست.

این تفاوتها نیز از نظر آماری معنی دار نبوده هست.
83 out of 100 based on 43 user ratings 293 reviews