مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش‌آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران


مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش‌آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران




نتایج پژوهش به شرح زیر هست : 1 - در زمینه مقایسه عملکرد خانواده دانش‌آموزان مستقل و وابسته نتایج حاکی از تفاوت معنادار میان دو گروه در ابعاد ارتباط ، مشارکت عاطفی ، کارایی عمومی و همچنین کل مقیاس هست .


بررسی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کرمان
به این معنا که دانش‌آموزان مستقل در ابعاد فوق، عملکرد خانوادگی ضعیف تری نقل کردند.


مقایسه میزان سازگاری فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل در دوره پیش دانشگاهی در شهر مشهد
2 - در زمینه مقایسه عملکرد خانواده دانش‌آموزانی که اتکا عاطفی کمتری دارند و دانش‌آموزان دارای اتکا عاطفی بیشتر، نتایج حاکی از تفاوت معنادار میان دوگروه در ابعاد نقشها، واکنش عاطفی، مشارکت عاطفی، مهار رفتار، کارایی عمومی و همچنین کل مقیاس بود.


بررسی عوامل موثر در جذب هنرجویان پسر به آموزشهای فنی و حرفه‌ای در شهر اصفهان (از دیدگاه هنرجویان)
یعنی دانش‌آموزان دارای اتکاء عاطفی بیشتر در ابعاد فوق عملکرد خانوادگی ضعیف تری نقل کردند.


تحلیل برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی آن
3 - در زمینه مقایسه عملکرد خانواده دانش‌آموزانی که اعتماد به نفس کمتری دارند و دانش‌آموزان دارای اعتماد به نفس بیشتر، نتایج حاکی از تفاوت معنادار میان دو گروه در ابعاد واکنش عاطفی، مشارکت عاطفی، کارایی عمومی و همچنین کل مقیاس بود به این مفهوم که دانش‌آموزان با اعتماد به نفس کمتر در ابعاد فوق ناکارایی خانوادگی بیشتری نقل کردند.


بررسی عوامل موثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامی در دانشگاه
4 - در زمینه مقایسه عملکرد خانواده دانش‌آموزانی که ابراز خودمختاری کمتری دارند و دانش‌آموزان دارای ابراز خودمختاری بیشتر، نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار میان دو گروه در تمامی ابعاد(به جز بعد مهار رفتار) بود.


بررسی نظرات دانشجویان تربیت دبیر راجع به علل و عواملی که باعث کم توجهی و بی‌علاقگی آنها به فراگیری دروس تربیتی می‌شود


بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه نظری شهر کرمان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان و مردودین


95 out of 100 based on 55 user ratings 905 reviews