بررسی نحوه افشاء رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی، یادداشت‌های همراه و گزارش حسابرسان مستقل


بررسی نحوه افشاء رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی، یادداشت‌های همراه و گزارش حسابرسان مستقل
عدم وجود هستانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی موجب شده هست که حسابداران برای تهیه و ارائه صورتهای مالی و حسابرسان برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورتهای مزبور، از هستانداردهای کشورهای غربی هستفاده نمایند.


روشهای نوین تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هستانداردهای حسابداری و حسابرسی برای شرایط عادی و با توجه به ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی هرکشور تدوین شده هست .


مدل پیش‌بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری
شرایط کشور مابه علت وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تعدیلات اقتصادی دولت و ...


بررسی و تحللیل روش‌های ارزیابی مالی طرحها، مطالعه درباره طرحهای بررسی شده در بانک صادرات ایران
شرایط عادی نبوده هست ; بعلاوه، ساختار اقتصاد تک محصولی، بی‌شباهت بودن فرهنگ ایرانی و ارزشهای اجتماعی به معادلهای غربی خود، نبود بازار پولی و مالی کارآ، دخالت دولت در امر تصمیم‌گیریهای اقتصادی بویژه در بخش اقتصاد کلان و ...


نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
از جمله تفاوتهای عمده ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران با کشورهای غربی می‌باشد.


بررسی تناقضات و مشکلات مالیات بر عملکرد شرکت‌ها در ایران از دیدگاه ممیزین و مودیان
با عنایت به مطالب فوق، هستانداردهای حسابداری و حسابرسی کشورهای غربی در کشور ما عینا کاربرد ندارد.


پژوهشی بر تاثیر سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی "مازاد درآمد بر هزینه" در سازمان بنادر و کشتیرانی
تدوین هستانداردهای متناسب با شرایط کشورمان مستلزم تحقیقات گسترده در خصوص هریک از موضوعات حسابداری هست .


پژوهشی پیرامون سیر تکوینی حسابداری در ایران
یکی از موضوعات مهم حسابداری، رویدادهای سپس تاریخ ترازنامه می‌باشد.


دقت پیش‌بینی سود شرکتها
موضوع تحقیق بررسی نحوه افشاء رویدادهای سپس تاریخ ترازنامه در گزارشهای مالی و حسابرسی واحدهای تجاری می‌باشد.

در واقع هدف از این تحقیق جواب به دو سئوال زیر بوده هست : -1 آیا رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی به نحو مطلوب افشاء می‌شود؟ -2 آیا حسابرسان در رسیدگیهای خود نسبت به صورتهای مالی به افشاء مناسب رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه توجه کافی دارند؟ نتایج_ حاصل از این تحقیق نشان داد که بیش از 94 % رویدادهای با اهمیت سپس تاریخ ترازنامه در گزارشهای مالی (حاوی گزارشی حسابرسی) جامعه آماری به نحو مطلوب افشاء نمی‌گردد.

از این رو ضروری هست هیات تدوین هستانداردهای حسابداری و حسابرسی، هستانداردهای متناسب با شرایط ایران برای شناسایی و افشاء رویدادهای بعداز تاریخ ترازنامه تدوین نمایند.
71 out of 100 based on 81 user ratings 1031 reviews