شیوه حکومت دینی در نظریه‌های معاصر ایران


شیوه حکومت دینی در نظریه‌های معاصر ایران
نظریه عمومی حکومت در رهیافت دین - امت سالاری چیست ؟ در جواب به این پرسش باید بگویم که رهیافت دین - امت سالاری سه نظریه متفاوت در باب حکومت ارایه داده هست : -1 نظریه دولت مشروطه دینی که با اصل حق مشارکت عمومی توجیه می‌شود.


مبانی، اصول و شیوه های جرم انگاری
-2 نظریه دولت شایستگان که اصل توجیه‌نماينده اون، اختصاص حق حکومت برای شایستگان هست و -3 نظریه دولت قانونی که ایده حکومت قانون الهی را بیان می‌کند.


تبیین مفهومی و مصداقی حق و حکم در فقه امامیه
هر سه نظریه بالا بیشتر عناصر خود را از شیوه‌های عرفی و هستدلالهای عقل فطری می‌گیرند.


آرمان‏‎خواهی در سیاست خارجی ایران در دوره خاتمی
گرچه در اینجا سهم دو نظریه اول بیشتر از نظریه دولت قانونی هست .


مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتیها
من تاکنون به بررسی سهم هر یک از اونها در رابطه با عناصر اصلی ده‌گانه از حکومت ، پرداختم و به این نتیجه رسیدم که رهیافت دین - امت سالاری شیوه خاصی از حکومت که صد در صد شرعی و دینی باشد نشان نمی‌دهد.


روابط ایران و آمریکا در دوران نخست وزیری علی امینی
اما برای تفسیر عناصر اصلی حکومت از ساز و کار اصلاح یا تایید عناصر عرفی به وسیله دین بهره می‌برد.


جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر مفهوم امنیت ملی
پس می‌توان فرمود که به این ترتیب فرضیه دوم از دو فرضیه رقیب تایید می‌شود یا اینکه ابطال نمی‌گردد.


حقوق بشر؛ حمایت ها و مقاومت ها در حوزه گفتمان دموکراتیک دینی


تحولات حقوق جزای بین‌الملل در خصوص کشتارجمعی
نمایه ها:


76 out of 100 based on 46 user ratings 796 reviews