بررسی وضع حقوقی پناهندگان در حقوق موضوعه ایران و مطالعه تطبیقی آن


بررسی وضع حقوقی پناهندگان در حقوق موضوعه ایران و مطالعه تطبیقی آن
نگارنده در این تحقیق کوشیده هست تا کلیه مقررات و قوانین راجع به پناهندگان در ایران را مورد تحلیل و بررسی برنامه داده و جایگاه حقوقی پناهندگان را در ایران تبیین نماید.


نوسازی وناپایداری سیاسی درافغانستان
مطالعه تطبیقی موضوع به تطبیق پناهندگی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران اختصاص داده شده هست ابتنای حقوق ایران بر فقه اسلامی، وجود احکام و مقررات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قراون کریم و روایات اسلامی به حق "پناهندگی" و اهمیت تبیین جهات اشتراک و افتراق پناهندگی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی و در نتیجه غنی‌تر شدن این رشته از حقوق، از جمله دلایل این تطبیق هست .


روابط بین الملل
این پایان‌نامه متضمن یک مقدمه، سه بخش و یک نتیجه به شرح ذیل هست : در مقدمه با ارائه تعریفی از پناهندگی، به جایگاه نظری و عملی این رشته از حقوق اشاره شده هست .


نقش آموزش در پیشگیری از نقض حقوق بشر
بخش اول تحت عنوان "کلیات " قوانین راجع به پناهندگی و تحولات تاریخی پناهندگی را مورد بررسی برنامه داده هست .


حقوق و تکالیف عضو در شرکتهای تعاونی و بررسی تطبیقی آن با شرکتهای سهامی خاص
در بخش دوم پایان‌نامه حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و مسائل حقوقی خاص اونان مورد مطالعه و تحلیل برنامه داده شده هست .


تاثیر کودتای 28مرداد 1332 بر ادبیات سیاسی ایران
در بخش سوم این تحقیق، پناهندگی در فقه اسلامی مورد بررسی واقع شده و با حقوق موضوعه ایران مقایسه شده هست .


اطا له دا د ر سی و نحو ه طر ح و پیشگیر ی طر ح د عو ا
روشن شدن جهات اشتراک و افتراق پناهندگی در این دو مرجع و افتراق پناهندگان در این دو مرجع از نتایج این بخش هست .


طرق فوق العاده تجدید نظر در امور کیفری
و پایان‌نامه با یک نتیجه‌گیری کلی از تمامی بخش‌ها و فصول به اتمام می‌رسد.


راههای جبران خسارت ناشی از ضمانات قهری88 out of 100 based on 68 user ratings 1318 reviews