ابعاد حقوق تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی

بررسی شرط رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
نصیحت ائمه مسلمین و نقش آن در تعدیل حاکمیت
دین و سیاست در عصر جهانی شدن، چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران
بررسی تغییرات ارتفاع عمودی صورت پس از ‏‎Relaxation‎‏ عضلات بازکننده و برهم آورنده فکین در بیماران بی دندان
تصمیم گیری دفاعی - امنیتی در اسرائیل :مورد جنگ 1982 لبنان
ساخت دیود نورگسیل از لبه با ساختار غیر متجانس دو گانه ‏‎AIGaAs/GaAs‎‏
تحلیل اقتصادی نقش بخش دفاع در اشتغال
حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)
حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت ها
طراحی تقویت کننده سنجشی ولتاژ پایین با تکنولوژی ‏‎CMOS‎‏
عوامل موثر بر تحول مناسبات روحانیت و دولت در ایران عصرقاجار
استخراج فازجامد و تعیین یون های فلزی با استفاده از کالیبراسیون چندمتغیره ، استخراج سیال فوق بحرانی و تعیین ترکیبات آلی در ماتریس های جامد ،
نقدو بررسی سیاست خارجی آمریکا دردهه نود(2001-1993) در قبال مذاکرات صلح خاورمیانه
*