چگونگی اجرای اداری و قضائی مادهء 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع


چگونگی اجرای اداری و قضائی مادهء 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
موضوع رساله قسمتی از قوانین وضعی در مورد این بخش از طبیعت (جنگل‌ها و مراتع) یعنی "چگونگی اجرای اداری و قضایی مادهء 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع" هست که در چهار دفتر تنظیم گردیده هست : در دفتر نخست کلیات مورد بررسی برنامه گرفته هست .


مسئولیت کیفری کارگزاران عالی رتبه دولت ها در حقوق بین الملل
در دفتر دوم ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و نظر اسلام دربارهء جنگل و مرتع مورد بررسی برنامه گرفته هست .


حقوق بشر و حمایت از پناهندگان
در دفتر سوم تعاریف و اصطلاحات مندرج در قانون ملی شدن اجرای قانون ملی شدن اراضی ملی آمده هست .


عفو در حقوق ایران و بررسی فقهی آن
در دفتر چهارم اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اراضی به عنوان جنگل و مرتع ارائه شده هست شایان ذکر هست هر دفتر مشتمل بر دو فرمودار و هر گرفتاری شامل چندین بخش هست .


تاثیر حادثه 11 سپتامبر بر استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده ، (با تاکید بر خاورمیانه و افغانستان)
با عنایت به ماهیت موضوع رساله که بیشتر متکی بر قوانین و مقرراتی هست که قانون‌گذار از ابتدای نظام قانون‌گذاری وضع کرده هست بنا را بر بررسی قوانین و مقررات مربوط نهاده و در این راستا توجه خاص به قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و حاکم بر اراضی ملی و رویه‌های قضایی بوده هست .


بررسی تطبیقی نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران


طراحی ‏‎Saddle‎‏ و آنالیز تنش مخازن افقی که روی دو ‏‎Saddle‎‏ قرار می گیرند همراه با برنامه کامپیوتری آن


88 out of 100 based on 88 user ratings 988 reviews