بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا کشنده در حقوق کیفری


بررسی تطبیقی قتل عمدی با فعل نوعا کشنده در حقوق کیفری
اونچه که مورد بررسی در این پایان‌نامه برنامه می‌گیرد عمدتا قتل عمدی با فعل نوعا کشنده هست .


بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق مدنی
عمدهء مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعا کشنده در حقوق داخلی هست اما تا اونجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده هست .


مجازاتهای تعزیری و مقتضیات زمان
در این پایان‌نامه به چند سوال پايه ی (نکات مبهم در این زمینه) جواب داده خواهد شد: -1 مفهوم آلت قتاله چیست ؟ -2 مفهوم فعل نوعا کشنده چیست ؟ -3 فعل نوعا کشنده چه نوع ضابطه‌ای هست (عینی یا ذهنی)؟ -4 قتل عمدی با فعل نوعا کشنده ماهیتا عمد هست یا در حکم عمد؟ -5 به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد هست ؟ -6 آیا ترک فعل می‌تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟ -7 منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست ؟ -8 موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی هست و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعا کشنده دارد؟ -9 با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می‌توان ارائه نمود؟

جایگاه بیگانگان در حقوق کیفری ایران


70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews