عرف در حقوق کیفری ایران


عرف در حقوق کیفری ایران
در این رساله ما به بررسی تعاریف و نقش عرف در حقوق کیفری ایران می‌پردازیم.


بررسی علل بین المللی شدن مسأله کردها در خاورمیانه
عرف دارای تعاریف زیادی می‌باشد و هر یک از علما تعریف خاصی از اون نموده‌اند ولی اونچه مورد نظر ماست عرف در معنای افکار و انتظارت و خواست عمومی یک جامعه -منطقه یا گروه خاص هست که احترام به اون از وظایف اعضا جامعه و گروه خاص می‌باشد.


بررسی تطبیقی ضوابط حقوقی حاکم بر تغییرات سرمایه در شرکتها در حقوق ایران و انگلیس
تاثیر عرف به صورت تاثیر در تبیین مفاهیمی از حقوق کیفری که از امور نسبی و اعتباری می‌باشند و تاثیر در تفسیر مواد قانونی و تشخیص مصادیق بعضی از احکام قانونی می‌باشد که در این رساله مورد بحث و بررسی واقع می‌شود.


مردم سالاری در اندیشه سیاسی معاصر شیعه: بررسی آرا شیخ محمدمهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی
لذا مباحث مربوطه در سه فصل مطرح می‌شوند.


بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
در فصل اول کلیاتی در خصوص عرف و تعاریف اون، ماهیت و عناصر تشکلیل دهنده عرف ، انواع عرف و ارتباط اون با دیگر منابع حقوق کیفری مثل قانون و رویه قضایی می‌پردازیم.


شناخت واقعیت بنیادین جنایات بین المللی
در فصل دوم تاثیر عرف بر مفاهیم حقوق کیفری از جمله مفاهیمی چون جرایم و مجازاتها، نظم عمومی و اجتماعی، اخلاق حسنه، عفت عمومی مورد بررسی برنامه می‌گیرد و در فصل سوم نمودهای عرفی در قوانین کیفری ایران را در خصوص حقوق جزای عمومی ایران و حقوق کیفری اختصاصی و جرایم مختلف و عناوین عرفی مذکور در مقررات مربوطه مورد بحث و تجزیه و تحلیل برنامه می‌دهیم.


تجسس دراسلام


نقش سازمان ملل متحد در استقرار و گسترش دموکراسی پس از جنگ سرد
نمایه ها:


94 out of 100 based on 44 user ratings 244 reviews