حقوق و آزادیهای عمومی از منظر امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه