مسئولیت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی با تأکید بر رویه قضایی


مسئولیت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی با تأکید بر رویه قضایی
مطابق اصل 171 قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی، در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، شخص قاضی و در صورت اشتباه دولت مسئول پرداخت خسارت وارده می‌باشد.


تحولات شمال عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران
در این تحقیق، پس از بیان و تشریح مفهوم تقصیر و اشتباه بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی، با توجه به اصل 171 قانون پايه ی، منظور از تقصیر و اشتباه قاضی را با عنایت به پیچیدگی و حساسیت خاص شغلی قضاوت روشن ساخته و ضوابط و معیارهایی را برای سنجش و تمیز تقصیر و اشتباه قاضی ارائه نموده‌ایم.


حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
شرایط و کیفیت اقامه دعوی و نحوه اجرای حکم علیه قاضی و دولت و نحوه جبران خسارات وارده نیز از جمله مباحث مطرح در این رساله می‌باشد.


تحول مفهوم دولت ازدیدگاه فقهاء بزرگ شیعه (از محقق کرکی تا امام خمینی)


قتل به تسبیب در فقه امامیه و قوانین موضوعه


94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews