نقش رضایت مجنی علیه در تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی


نقش رضایت مجنی علیه در تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
در بحث از هر موضوع یا تحقیق علمی و جهت تعیین قلمرو اون بدوا شناخت کامل و دقیق از پیشینه و مفاهیم کلی و مرتبط با اون موضوع ضروری بنظر می رسد.


قاضی تحکیم
لذا در این فصل ابتدا سابقه تاریخی رضایت مجنی علیه در نظام حقوقی ایران مورد بررسی برنامه داده و سپس در خصوص مفهوم رضایت و رابطه اون با نهادهای حقوقی مشابه و همچنین شرایط و متعلق رضایت بحث نموده و بعد در ارتباط با مفهوم مجنی علیه و شرایط اون و واژه های معادل مجنی علیه مطالبی خواهیم فرمود.


تخلف وصف و تدلیس در نکاح
در جوامع اولیه مجازات نه به هدف اصلاح و تربیت و بازگرداندن متهم به آغوش جامعه بلکه بیشتر با هدف انتقام و تشفی خاطر مجنی علیه صورت می گرفت و کسانی که از عمل دیگری رنج می بردند سعی می کردند به نحوی شدید اون را تلافی می نمايند.


فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران
بردباری و تسامح و رضایت و گذشت در روحیه اون راهی نداشته و از علائم ضعف نفس و ترس و بی غیرنی به شمار می آمد.


بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
با توسعه علوم جزایی علاوه بر جرم و اجرای مجازات مجرم و بزهکاری و مجنی علیه نیز مورد توجه برنامه گرفته و در نتیجه در تدوین قوانین جزایی در جهت صیانت و آزادیهای فردی و توجه به حقوق زیان دیده از جرم قدم برداشته شد.


مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
در بخش اول با عنوان مبانی حقوقی رضایت مجنی علیه در دو فصل می آید.


نظم عمومی در حقوق کیفری
در فصل اول طی مباحثی سابقه تاریخی رضایت مجنی علیه در نظام حقوقی ایران و بعد مفهوم شرایط و متعلق رضایت و سپس مفهوم و شرایط مجنی علیه مورد بررسی برنامه می گیرند و در فصل دوم در خصوص قاده و اصل تاثیر رضایت مجنی علیه در حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای خارجی و مصادیق مجنی علیه در حوادث ورزشی و عملیات پزشکی و در جرائم مختلف بحث می شود.


درج شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی دولتی
در بخش دوم که با عنوان رضایت مجنی علیه در مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مطرح می باشد.


تعهدات پیوسته بنحو تضامن
در دو فصل آمده هست.

فصل اول طی مباحثی ماهیت مجازاتها و انواع اون در حقوق جزا و سپس رضایت و عفو مجنی در قصاص نفس با عنایت به نظرات فقها در مورد صاحب حق قصاص ابراء مالم یحب و عفو مجنی علیه از قصاص نفس و تأثیر رضایت به قتل از لحاظ حکم تکلیفی و وضعی و نظریه های موجود راجع به اثر رضایت در سقوط یا عدم سقوط قصاص و دیه و وضعیت قتلهای ترحمی در فقه اختصاص می یابد.

در فصل دوم در خصوص ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی و تأثیر رضایت در اقدامات تأمینی بحث می شود.
70 out of 100 based on 50 user ratings 1150 reviews