قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران


قلمرو مکانی قوانین کیفری ایران
اصل صلاحیت سرزمینی با تمام مبانی و دلایل توجیهی که بهمراه خویش دارد، پاسخگوی نیاز امروزی بشر در عرصه بین‌الملی نیست بطوریکه اعمال مطلق اون با عدالت، تعارض پیدا کرده، موجب بی‌مجازات ماندن بدون دلیل عده‌ای از مجرمین در سطح جامه بین‌الملل می‌گردد.


قرارداد امتیاز و تحولات حقوقی آن
این امر حقوق جزای بین‌الملل را از نیل به هدف باز می‌دارد.


بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین‌اللمل
از این رو اصول دیگری که جنبه فرعی و تکمیل نماينده دارند، بوجود آمدند و صلاحیت قوانین کیفری را به خارج از قلمرو حاکمیت گسترش داده هست.


بررسی تحلیل وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران
اما توسعه صلاحیت قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، هیچ صدمه‌ای به حاکمیت کشورهای دیگر وارد نمی‌کند.


بررسی قتلهائی که به سبب زوال عنصر قانونی جرم محسوب نمی‌شوند
چرا این توسعه صلاحیت به این معنا هست که دولت‌ها به خود حق می‌دهند که هرگاه جرمی توسط اتباع اونها یا علیه منافع پايه ی و حیاتی اونها واقع شود و دستیابی به متهم از راههای قانونی ممکن باشد، صلاحیت رسیدگی به جرم را داشته باشند.


تاثیر زمان در عقد بیع
این توسعه صلاحیت نامحدود نیست و مطابق قوانین ایران و اغلب کشورها و موازین حقوق جزای بین‌الملل حداکثر در یکی از چهار اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی قابل اجراست.


بررسی حقوق انحلال قرارداد کار
خارج از این اصول، توسعه صلاحیت قوانین کیفری فاقد اعتبار هست.


استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایرو بایر کشاورزی
نظام کیفری ایران از میان این اصول پنجگانه، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را نپذیرفته هست، لذا هرگاه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران جرمی علیه اتباع ایران صورت گیرد، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را ندارند.


حمایت‌های ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌المللی
عدم پذیرش چنین اصلی در واقع به معنای ایجاد محدودیت برای دادگاههای کشور جمهوری اسلامی ایران هست.
94 out of 100 based on 84 user ratings 1084 reviews