بررسی ساختار و نقش دیوان دایمی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی


بررسی ساختار و نقش دیوان دایمی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی
امروزه روابط اعضاى جامعه بین المللى به قدرى رشد و توسعه یافته هست که وجود این روابط براى اونها امرى حیاتى محسوب مى شود.


کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی
این روابط در دو وجه دوستانه و خصمانه تجلى پیدا مى کند و حقوق بین الملل تنظیم نماينده این روابط هست.


حقوق اساسی در اندیشه‌های امام خمینی (ره)
پدید آمدن اختلاف بین اعضاى این جامعه گسترده با وجود تضاد منافع، امرى بعید و غیر منتظره نیست.


تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
عدم فیصله به موقع اختلافات ممکن هست علاوه بر قطع روابط دوستانه، موجب بروز درگیرى و مخاصمه شده و نظم این جامعه را برهم زند.


شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
به منظور حل صلح آمیز اختلافات، توسل به راهکارها و شیوه هاى مسالمت آمیز ضرورى به نظر مى رسد.


مطالعه تطبیقی نهاد وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق انگلیس
همانطور که بعدا به اون اشاره خواهیم کرد این شیوه ها از سوى مراجع مختلف بین المللى ارایه مى شوند که دیوان دائمى داورى یکى از معتبرترین مراجع محسوب مى شود و شیوه هاى متنوعى را در حل و فصل اختلافات بین المللى ارائه مى کند.


مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
کشور ما هم به عنوان یکى از اعضاى جامعه بین المللى، در عرصه روابط بین الملل و تعارض منافع با سایر اعضا ممکن هست با اختلافاتى نیز مواجه شود که در صورت اعتقاد به فیصله مسالمت آمیز اختلافات، ناگزیر از شناخت و هستفاده از شیوه هاى صلح آمیزدر نیل به این مقصود مى باشد.


تاثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران
با این توصیفات هر قدر شناخت از این شیوه ها، نتایج حاصله از اونها و نیز مراجعى که این شیوه ها از طریق اونها اعمال مى کردند، کامل تر و گسترده تر باشد؛ ما را در انتخاب مناسبترین شیوه و بهترین مرجع، مطمئن تر مى نماید.


بررسی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری
قصد ما این هست که درحد توان، دیوان دائمی داوری و شیوه هایى که دیوان از اونها در حل اختلافات بین المللی بهره میگیرد را ضمن معرفى، بررسى نماید و از این رهگذر جایگاه و نقش دیوان دائمى داوری را در حل و فصل اختلافات بین المللى بهتر بشناسیم.
70 out of 100 based on 40 user ratings 940 reviews