بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل


بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل
اصل برائت که به عنوان یکى از مهمترین و پايه ی ترین اصول حاکم بر یک نظام دادرسی عادلانه محسوب مى شود، به این معنا هست که متهم از همان اولین مرحله اى که در معرض تعقیب و اسناد اتهام برنامه مى گیرد، بیگناه فرض می شود بدون اینکه هیج تکلیفی به اثبات بیگناهی خود داشته باشد، این تکلیف بر عهده مقام تعقیب هست که تمام عناصر متشکله اتهام وی را ماورای هر گونه شک وشبهه معقول به اثبات برساند.


بررسی جرائم خاص نظامیان در حقوق کیفری ایران
اصل برائت به لحاظ اهمیت بسیار زیادى که در دادرسیهای کیفری، در جهت تضمین حقوق متهم دارد در اسناد بین المللی وقوانین و رویه های قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار هست.


بهره و خسارت تاخیر تادیه وجه نقد (مطالعه تطبیقی)
به گونه اى که در بسیارى از اسناد بین المللى به رسمیت شناخته شده هست.


تجاوز مامورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم
از مهمترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعى متهم، تکلیف مقام تعقیب به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامى، عنصر مادى، عنصر معنوى و همچنین عنصر قانونى مى باشد.


سیاست تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی با تکیه بر برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1378-72)
به این معنا که مقام تعقیب باید اتهام انتسابى را ماوراى هر گونه شک و شبهه معقول به اثبات برساند، لذا متهم تکلیفى به ارائه دلیل جهت اثبات بى گناهى خود ندارد.


بررسی تطبیقی قتل غیرعمدی در حقوق جزای ایران و انگلیس
از دیگر آثار اصل برائت لزوم تامین امکانات لازم براى متهم جهت دفاع از خود از قبیل حق داشتن وکیل، حق برخوردارى از مساعدت رایگان مترجم، حق برخوردارى از یک دادرسى منصفانه، مستقل و بى طرفانه، حق سکوت، مصونیت در مقابل خود اتهامى، حق احضار، جرح شهود و...


بررسی راه‌های مبتنی بر عدالت در حقوق مدنی ایران
مى باشد.


کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی
اما به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفرى، حاکم بودن اون بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاصى از اعمال این اصل عدول مى شود.


حقوق اساسی در اندیشه‌های امام خمینی (ره)
در چنین مواردى، در حالیکه در صورت ورود اتهام، اصل، برائت بوده، این مقام تعقیب نماينده هست که باید ارکان مادى و معنوى جرم را اثبات کند، متهم مکلف به اثبات بى گناهى خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابجا شده و بر دوش متهم برنامه خواهد گرفت.

فرضیه هاى تحقیق با توجه به سوالات مطرح شده عبارتند از:مبناى اصل برائت در اسناد بین المللى، حقوقی داخلى کشورها تامین عدالت حقوقى مى باشد.-آثار اصل برائت در حقوق داخلى ایران به طور ناقص ومبهم ییش بینى شده هست.

عدول از اصل برائت یا هستثنائات اون را مى توان با توجه به مصالح عالیه جامعه وتحقق عدالت حقوقى توجیه نمود.

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفى بوده واستفاده از روش تحلیلى نیز بر مبناى نظرات حقوقدانان، اسناد بین المللى اعم از مقررات جهانى و منطقه اى و همچنین مقررات داخلى صورت گرفته هست.

گردآورى اطلاعات به صورت کتابخانه اى بوده وتدوین مطالب با هستفاده از مقالات وکتب فارسى، عربى، متون ترجمه شده از زبانهاى خارجى توسط محققین وترجمه واقتباس مستقیم از کتب ومقالات انگلیسى، انجام گرفته هست.
70 out of 100 based on 70 user ratings 1270 reviews