حفاظت از محیط زیست در مقابل آلودگی صوتی


حفاظت از محیط زیست در مقابل آلودگی صوتی
تبیین مفهوم آلودگی صوتی و مضرات و خسارات اون - بررسی تطبیقی وضعیت آلودگی صوتی در چند کشور مانند امریکا و انگلستان و آلمان و بلژیک.


سوءاستفاده از قدرت و تحدید آزادی‌های مدنی افراد
بررسی وضعیت آلودگی صوتی در ایران و اقدامات انجام شده در این زمینه - بررسی قواعد حقوقی مربوط به آلودگی صوتی و نقاط ضعف اون و در نهایت ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز آلودگی صوتی و محو اون

تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت


94 out of 100 based on 54 user ratings 904 reviews