بررسی چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان (در دهه90 )


بررسی چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان (در دهه90 )
نظر به این که برای ورود در هر مقوله‌ایی دانستن چارچوب‌ها و بنیان‌های نظری اون ضروری می باشد، ابتدا به بررسی مباحث نظری سیاست خارجی و سیر تحول اون پرداخته ایم .


تاثیر جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر فرهنگ)
بر پايه این دو دسته نظریات سنتی و جدید مشخص شدند که در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گروه دوم را ملاک داده ایم و در بین اونها نیز الگوی (( تعامل سه جانبه پویا )) که بر پیوستگی سه حوزه سیاست خارجی ، شرایط داخلی و شرایط منطقه ایی و بین المللی تاکید دارد ، چارچوب نظری مباحث مارا شکل می دهد .


تعهدات قراردادی کارگزاران بورس اوراق بهادار در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
در ادامه بحث با کمک این مبانی نظری سیاست جمهوری اسلامی در حوزه عملکرد مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست که بررسی سیاست خارجی ایران در افغانستان یک مطالعه موردی در همین زمینه محسوب می شود .


بررسی سیاستگذاری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران
در این ارتباط تحولات داخلی ایران ، تحولات منطقه ایی و بین المللی و رخ دادهای افغانستان مدنظر برنامه گرفته اند .


یکجانبه گرایی آمریکا و روابط آن کشور با اتحادیه اروپا
بررسی سیاست خارجی ایران در چهار دوره تاریخی اشغال افغانستان ، خروج شوروی تا سقوط دولت کمونیستی ، دولت مجاهدین تا ظهور طالبان و ظهور تا سقوط طالبان نشان می دهد که عواملی همچون نامشخص بودن اهداف : بکارگیری هموقت دو هستراتژی بی طرفی مثبت ( در صحنه داخلی افغانستان ) و بی طرفی منفی ( در صحنه منطقه ای ) ؛ تبعیت از قواعد بازی با حاصل جمع صفر در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی منطقه ایی و سرانجام مشخص نبودن اهمیت و نقش افغانستان ؛ مهمترین چالشها و تبع اون زمینه های ناکار آمدی سیاست خارجی ایران در قبال این کشور بوده اند .


زن و سیاست در کتب اربعه و قرآن (با تاکید بر اندیشمندان معاصر شیعه)


ایده آلیسم مذهبی و مناسبات خصمانه ی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل (1989-1979)


70 out of 100 based on 50 user ratings 550 reviews