اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری


اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری
در فصل اول با عنوان بررسی مبانی نظری اصل صلاحیت شخصی در دو بخش جداگانه ابتدا به تحلیل حاکمیت و قلمرو احکام جزائی در حقوق اسلام و مفاهیم دارالسلام و دارالحرب از دیدگاه فقها شیعه و سنی می‌پردازیم، و در بخش بعدی مفاهیم و عناصر متشکله اصل صلاحیت شخصی و از جمله عنصر تابعیت و مفاهیم منع تعقیب مجدد و آثار امر مختوم جزائی در حقوق اسلام و مقررات موضوعه را تجزیه و تحلیل می‌نماییم.


تاثیر تهدیدات نامتقارن خاورمیانه بر دکترین امنیتی - راهبردی نئو محافظه کاران ایالات متحده آمریکا
و در فصل دوم با عنوان اصل صلاحیت شخصی در حقوق موضوعه، ابتدا اصل صلاحیت شخصی را تعریف و از لحاظ تاریخی و سیر قانونگذاری این اصل را بررسی می‌نماییم.


نقش عقل در تولید و بسط دانش فقه سیاسی اسلامی (با تأکید بر آیت‌الله میرزا حسین نائینی و آیت‌الله سید محمدباقر صدر)
و در بخش بعدی، از طرفی به مطالعه تطبیقی این اصل در حقوق لبنان و فرانسه می‌پردازیم و از طرف دیگر مفهوم منع تعقیب مجدد مجرمین برای بار دوم را در حقوق ایالات متحده بررسی می‌نماییم.


تطبیق آرای امام خمینی (ره) و علامه نائینی در باب برابری


بازخوانی جنبش چپ در کردستان (1990-1970)


70 out of 100 based on 50 user ratings 700 reviews