تحلیل حقوقی و تصرف املاک اشخاص به وسیله دولت و شهرداری


تحلیل حقوقی و تصرف املاک اشخاص به وسیله دولت و شهرداری
دولت و شهرداریها برای انجام وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارند مانندسایر اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل عقد و قرارداد با سایر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، صلح، معاوضه، اجاره، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و غیره صورت می‌گیرد.


مبانی فقهی انتخابات از دیدگاه امام (ره) و دیگر مراجع قم
علاوه بر این دولت و شهرداریها جهت اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و ...


امنیت ملی ایران از دیدگاه فقهای معاصر
برپايه قوانین متعددی که در این خصوص به تصویب رسیده هست ، اقدام به تملک املاک اشخاص می‌نمایند.


سیره سیاسی ائمه معصومین از دیدگاه امام خمینی (ره)
موضوع تملک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت و شهرداریها می‌باشد بدین ترتیب به نظر می‌رسد سباب تملک محدود به موارد مندرج در ماده 140 قانون مدنی نیست و نتایج این پایان‌نامه معلوم می‌کند که اسباب تملک توسط دولت و شهرداریها بعضا منطبق با ماده 140 قانون مدنی نیست .


مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)
به هر حال در این پایان‌نامه تحلیل حقوقی تملک ملاک اشخاص توسط دولت و شهرداریها در سه فصل مورد بررسی برنامه گرفته هست .


حسن نیت در قراردادها
فصل اول به مقدمه اختصاص یافته هست .


بررسی فرآیند ملت‌سازی در عراق (2007-1979 م)
در فصل دوم به کلیات اشاره شده هست .


مناسبات ایمان و امنیت در قرآن
ماهیت حقوقی، شرایط و آثار تملک و تصرف نیز در فصل سوم مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تأثیر نظریه تأویل گادامر بر نظریه تفسیر قانون اساسی94 out of 100 based on 64 user ratings 664 reviews