موانع ارث در قانون مدنی ایران و مطالعه تطبیقی با دیگر فرق اسلامی


موانع ارث در قانون مدنی ایران و مطالعه تطبیقی با دیگر فرق اسلامی
در طول تاریخ بر اموال و دارائی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارائی و شرایط و علل عدم انتقال را بیان می دارد.


منافع استراتژی ابرقدرت‌ها در منطقه خلیج فارس و تاثیر تحولات منطقه بر این استراتژی‌ها
قانون مدنی ما در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد 880 الی 885 شرایط و علل عدم انتقال ترکه را برمی شمارد.


بررسی سابقه تسلیحاتی و اثرات آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان سوم
4 مانع قتل- کفر -لعان - ولادت از زنا از جمله از عواملی هست که قانون مدنی ایران اونرا جزو موانع ارث می داند هر چند علماء و فقهاء نسبت به تعین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را بر پايه نظر مشهور علماء بیان کرده اند.


طرح حقوق زوجین
قتل تنها موانع ارثی هست که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده هست و شاید حکمت اون هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم هست و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبب) مانع ارث می باشد.


قدرت ( ترجمه کتابی با این نام از انگلیس )
کفر که سپس اصلاحات 1361 جزء موانع ارث برشمرده شده هست در دیگر ادیان پذیرفته نشده هست و فقط علمانی اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دنند و این درحالی هست که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده هست.


نگرش تاریخی به تحول نظام آموزش علم سیاست در ایران
بر همین مبنا در صورتی که مورث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد.


بررسی مسایل و مشکلات تئوری نوسازی پیرامون توسعه سیاسی و نوسازی در جهان سوم The study of problems and issues of making theories about politicl perdopment
و اگر مورث کافر باشد در صورتی که او به ورثه اش (در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد.


جنگ روانی و چگونگی شکل‌گیری آن
سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر پايه نظر یه ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد.


بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی بزهکاران و تاثیر آن بر ادامه بزهکاری
لعان بر دو قسم هست : الف - لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر اون مترتب هست و حق رجوع ندارد.

ب - لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر اون مترتب هست و با رجوع از اون رابطه توارث یک طرفه بربرنامه می گردد.

آخرین مانع که قانون ما اون را مورد بحث برنامه داده نسبت نامشروع هست که بعلت فقدان مقتضی نمی توان اون را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول هست.

لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و آیات عظام معتقدند که در صورت برنامه دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا هست.

علمانی دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه اون را رد می نمايند لذا به این موانع، موانع انحصاری فرموده می شودکه از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات (ارتداد زوحین و مورث - نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از مورث بر وارث می گردد.
76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews