مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) حضرت امام خمینی (ره)


مسائل حقوق بشر و آزادیهای عمومی در آثار (فارسی) حضرت امام خمینی (ره)
از مطالب مطرح شده در این رساله می توانیم به این نتیجه برسیم که با بهره گیری از مجموعه نظرات حضرت امام (ره) می توان اقدام به ایجاد یک نظام حقوق بشر و آزادیهای عمومی برای یک دولت اسلامی کرد، نظامی که هم حقوق و آزادیهای پايه ی را برای همه افراد و گروهها تامین کند و هم به اقتدار و حاکمیت دولت اسلامی خدشه ای وارد نشود.


حمایت از صغار در حقوق کار
اجرای چنین نظامی برای دولت اسلامی وجهه شرعی و امتی درخشانی بوجود خواهد آورد.


بیع اقساطی و قراردادهای دام
مهمترین موارد و مصادیق حقوق بشر در این رساله از دید حضرت امام (ره) مطالعه شد و نشان داده شد که اون حضرت درباره همه این موارد نظرات جالب توجهی دارند.


مقبوض به عقد فاسد ( چیزی که بوسیله قرارداد نادرست بدست آمده )
به عبارت دیگر، نمی توان یکی از موارد مهم حقوق بشر و آزادیهای عمومی را یافت که ایشان به اندازه کافی درباره اون اظهار نظر نکرده باشند.


تحقیق آرا استخدامی
مبانی بشری حقوق بشر و آزادیهای عمومی مانند کرامت انسانی و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی دین، تساوی در برابر قانون، حق شرکت در انتخابات، حقوق زنان، حقوق اقلیتهای دینی در جامعه اسلامی و حقوق احزاب و گروههای سیاسی، تماما از موضوعات مهم این شاخه از علم حقوق (عمومی) هستند.


شناسایی بین‌المللی وثائق عینی ایجاد شده در خارج
که با تکیه بر نظرات معظم له بررسی شده هست.


حقوق جزای اختصاصی
از نظر کیفی نیز، نظرات حضرت امام (ره) در موضوعات مذکور، در مقایسه با نظرات دانشمندان غربی یا مندرجات اسناد بین المللی حقوق بشر، از برتری قابل توجهی برخوردار هست.


ارث اموال روستایی
توجه به شرافت انسانی و شئونات اخلاقی و مقررات شریعت، که باید در یک نظام حقوق بشر مورد توجه برنامه گیرد، در اسناد بین المللی حقوق بشر یا به کناری گذاشته شده یا کم رنگ هست، و حل اونکه حضرت امام (ره) به این نکات توجه خاصی کرده اند.


اداره امور سازمان‌های محلی
همانگونه که در قسمتهای مختلف این رساله اشاره شده هست، رعایت موازین دینی - با توجه به نقش اون در زندگی شرافتمندانه انسان - و شئونات اخلاقی باید در هر نظام حقوق بشر و آزادیهای عمومی مد نظر برنامه گیرد.
82 out of 100 based on 72 user ratings 1372 reviews