جرائم علیه امنیت و حکومت در ایران


جرائم علیه امنیت و حکومت در ایران
موضوع این پایان نامه، جرائم علیه امنیت و حکومت در ایران هست .


تصحیح و تعلیق کتاب گنج گهـر از فتح الله خان شیبانی کاشانـی
جرائم مذکور بخش جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی کشور را در مجموعه مقررات جزایی، اعم از عمومی و نظامی تشکیل می‌دهد.


بررسی ریشه جرم شناختی خشونتها در خانواده
اهمیت جرائم فوق از غرض و فلسفه وضع مقررات مربوط که همانا حفظ مصالح و امنیت کلی کشور و امت می‌باشد، روشن و هویدا می‌گردد.


فرهنگ تلمیحات در غزلیات سنایی
مبنای کار، در این پایان نامه، تجزیه و تحلیل قوانین جزائی ایران مربوط به موضوع مذکور هست و به دلیل اینکه قوانین فعلی ما راجع به موضوع بحث ، ریشه در قوانین قبل از پیروزی انقللاب اسلامی و قوانین کیفری فرانسه دارد، برای تشریح و توضیح مطلب ناگزیر از مراجعه به سوابق اونها بوده‌ایم.


تصحیح انتقادی شرح گلشن راز به نام حدیقه المعارف از شجاع الدین کربالی با مقدمه تعلیقات و فهرست‌ها
همچنین با توجه به اینکه سپس پیروزی انقلاب در بهمن 57، قوانین کیفری در بخش عمده‌ای متحول و قوانین جزایی اسلامی جانشین قوانین جزائی سابق گردید، و آثار این تحول هر چند در قوانین عمومی و نظامی چشمگیری نبوده ولیکن به گونه‌ای هم نبوده هست که قابل اغماض باشد.


توصیف بزم در هفت پیکر و خسرو شیرین نظامی
بنابراین در این مورد نیز طی مبحثی مستقل جرائم علیه امنیت و حکومت از نظر حقوق اسلامی بررسی شده هست .


بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار گلی ترقی (درون مایه، زبان، زاویه دید)
از جمله مزایای این پایان نامه، همین در نظر گرفتن سوابق قوانین فعلی در حقوق کیفری ایران و فرانسه و تا حد امکان مقایسه و انطباق اونها با حقوق کیفری اسلام هست .


بررسی رابطه میان استراتژیهای منابع انسانی و مشارکت کارکنان در بانک اقتصاد نوین
در همین جا ذکر این نکته لازم هست که اختلاط و درهم آمیختن قوانین قبلی با قوانین اسلامی، متون مربوط را دچار مشکلات و ابهاماتی کرده هست .


بررسی ارتباط میان استراتژی (بر اساس مدل رقابتی پورتر) و ساختار سازمانی در بانک اقتصاد نوین
چه اونکه انتخاذ و اقتباس با شیوه صحیح به عمل نیامده هست و به دلیل وجود ضرورت‌ها و مقتضیات شتابزده عمل شده هست و ضروری هست که با بحث و فرمودگو در محافل عملی، قضائی و قانونگذاری زمینه اصلاح اونها را فراهم کرد.

منابع عمده ما در نوشتن پایان نامه، منابع فقهی، نظرات حقوقدانان کشور به زبان فارسی و برخی از کتابهای عربی و انگلیسی بوده هست .

متاسفانه در مورد منابع فارسی باید فرمود که اولا منابع در ابین زمینه بسیار کم هست و ثانیا اکثر منابع موجود به دلیل تدریس در دانشگاهها تهیه شده و به شرح متون قانون اکتفا شده هست و ثالثا نوع مطالب در خصوص مسایل امنیتی و حکومتی اصولا با مضاتقی همراه هست و این دلیل در کمبود منابع کاملا چشمگیر می‌باشد.

در مود منابع سایر کشورها نیز به قدر بضاعت از اونها هستفاده شده هست .

دسترسی به آراء دادگاهها برای پی‌بردن به رویه قضائی محاکم به دلیل ملاحظات خاص امنیتی و مصالح مورد نظر در عدم انتشار، متاسفانه میسر نگردید.

به منابع فقهی شیعه نیز تا اونجا که مقدور بوده، مراجعه شده هست .

شیوه بحث در زمینه تشریح مواد قانونی راجع به جرائم علیه امنیت و حکومت بدین ترتیب بوده که ابتدا سوابق ماده مورد بحث و بررسی برنامه گرفته و سپس با توجه به سوابق اون به تشریح عناصر جرم پرداخته و ضمن نقادی و طرح اشکالات راه حلی هم برای اصلاح اونها پیشنهاد شده هست .
82 out of 100 based on 62 user ratings 1012 reviews