بررسی مسائل و مشکلات راه‌اندازی تشکلهای صنفی مطبوعات


بررسی مسائل و مشکلات راه‌اندازی تشکلهای صنفی مطبوعات
این پژوهش به بررسی مسائل و مشکلات راه‌اندازی تشکلهای صنفی مطبوعات می‌پردازد.


طرح پیشنهادی برای بهبود خبر تلویزیون
اهداف تحقیق، شناخت مهمترین مسائل و مشکلات راه‌اندازی تشکلهای صنفی مطبوعاتی، شناخت دیدگاههای مسوولان امور مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران در زمینهء راه‌اندازی تشکلهای صنفی مطبوعاتی و بررسی عملکرد روزنامه‌نگران در زمینهء ایجاد تشکلهای صنفی هست .


گزارش بررسی برنامه‌ها "میان‌پرده"
جامعه آماری پژوهش ، روزنامه‌نگاران مطبوعات شهر شهرستان تهران و مسوولان امور مطبوعاتی هستند که حجم نمونه شامل 40 نفر از مدیران مسوول و سردبیران نشریات و یک نفر از مسوولان مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.


ارزشیابی برنامه فلسفه تاریخ (برنامه سوم و دوم)
این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی هست و لوازم اون مصاحبه هست .


تحلیل ساختار و محتوای "هفت‌پیکر"
یافته‌ها نشان می‌دهد که مسوولان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران به نیاز ایجاد و راه‌اندازی تشکلهای صنعتی مطبوعاتی واقف هستند و جواب این نیاز را مستلزم ارتقای سطح فرهنگ جامعه، تغییر نگرش نسبت به تشکلها و ساوقتها، رفع موانع قانونی و حقوقی و تصویب قوانین لازم در بعد بیرونی و وحدت نظر جامعهء مطبوعاتی، احساس منافع مشترک صنفی و...


نظرخواهی در مورد برنامه تلویزیونی "طرح نو دراندازیم"
در بعد درونی می‌دانند.


گزارش گردآوری اطلاعات در مورد سری برنامه‌های آشنایی با مکتبهای فلسفی خرداد 1359


ارزشیابی مرحله‌ای برنامه زیست‌شناسی در خدمت علوم اجتماعی (برنامه اول)


76 out of 100 based on 46 user ratings 1096 reviews