بررسی تاثیر پخش فیلم به زبانهای محلی


بررسی تاثیر پخش فیلم به زبانهای محلی
هدف پژوهش ، بررسی تاثیرات پخش فیلم به زبان محلی هست .


گزارش ارزشیابی برنامه کودکان مثل همیشه ... مرکز فارس
روش پژوهش مطالعهء کتابخانه‌ای و پیمایشی هست .


طرح پیشنهادی برای بهبود خبر تلویزیون
بررسی نظری این مساله در دو بخش انجام می‌شود.


گزارش بررسی برنامه‌ها "میان‌پرده"
مفاهیم و مبانی پايه ی در حوزه‌های زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی و رسانه‌های جمعی در بخش اول بیان شده‌اند.


ارزشیابی برنامه فلسفه تاریخ (برنامه سوم و دوم)
زبان، فرهنگ ، خرده فرهنگ ، گروههای قومی، هویت و انسجام اجتماعی و وسایل قومی، هویت و انسجام اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی مقوله‌های مهم و پایه‌ای هستند که در این سه زمینه عنوان شده‌اند.


تحلیل ساختار و محتوای "هفت‌پیکر"
در بخش دوم موضوع مورد مطالعه در چهار سطح فردی، گروههای اجتماعی، نظام اجتماعی جامعه و نظام فرهنگی در تقابل با سایر فرهنگها ز خرد به کلان تحلیل می‌شود.


نظرخواهی در مورد برنامه تلویزیونی "طرح نو دراندازیم"
مساله پخش فیلم به زبان محلی در سطح فردی دارای جبنه‌های مثبتی مانند ارضاء نیاز به احترام و خویشتن‌یابی رضایت فردی، افزایش جاذبیت برنامه‌های تلویزیون و در نهایت گرایش به رسانه‌های داخلی هست .


گزارش گردآوری اطلاعات در مورد سری برنامه‌های آشنایی با مکتبهای فلسفی خرداد 1359
اما در سطوح دیگر پیامدهای نامناسبی مانند کاهش همبستگی بین گروهی، کاهش وفاق اجتماعی عام و آسیب‌پذیری در برابر فرایند جهانی شدن را داراست که در دستیابی به ضرورتهای نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌نمايند.


ارزشیابی مرحله‌ای برنامه زیست‌شناسی در خدمت علوم اجتماعی (برنامه اول)
پخش فیلم به زبان محلی در شرایط فعلی به صلاح جامعه نیست و با برنامه‌ریزی مناسب‌تر می‌توان جنبه‌های مثبتی را که در سطح فردی فرموده شد، از راههای دیگری تحقق بخشید بدون اونکه به وفاق اجتماعی عام و وحدت ملل خللی وارد شود.
95 out of 100 based on 45 user ratings 995 reviews