نحوه بهینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد نمایندگی‌های خبری در استانها


نحوه بهینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد نمایندگی‌های خبری در استانها
در این مطالعه ایجاد دفاتر نمایندگی خبری در هستانها از دو بعد ضرورت و نوع ایجاد با توجه به اهداف و وظایف ساوقت خبرگزاری بررسی خواهد شد تا لزوم ایجاد دفاتر و یا تغییر روش در نحوه فعالیت نمایندگی‌های خبری و مناسبت‌ترین راه برای ارتقاء سطح فعالیتهای ساوقت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بدست آید.


طرح ارزشیابی برنامه
در این طرح پس از جمع‌آوری اطلاعات اهداف و وظایف و ساختار تشکیلاتی ساوقت خبرگزاری جمهوری اسلامی مورد بررسی برنامه می‌گیرد و سپس وضع موجود بررسی می‌گردد و اونگاه مشکلات و تنگناهای موجود در این خصوص بر شمرده خواهد شد و در خاتمه مطالب جمع‌بندی شده و راه‌حل‌ها ارائه می‌گردد.


نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر جامعه امروز


موسسه تحقیق در زمینه فرهنگ رادیو و تلویزیون NHX


77 out of 100 based on 47 user ratings 797 reviews