اثر غلظت های مختلف جین سنگ بر بازده رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی


اثر غلظت های مختلف جین سنگ بر بازده رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی
برای بررسی تأثیر غلظت های مختلف جین سنگ بر بازده رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی، تعداد 225 قطعه جوجه گوشتی راس 308 یک روزه خریداری شده و به 5 گروه 45 قطعه ای تقسیم بندی گردید.


نقش اشعه ماوراءبنفش (UVB) درطول عمر پرده آمنیوتیک بعنوان پوشش بیولوژیک در بیماران سوخته
به شکلی که گروه 1 دریافت نماينده ی جیره پایه در کل دوره آزمایش، گروه 2 دریافت نماينده ی جیره پایه + 05/0 % پودر جین سنگ در کل دوره آزمایش، گروه 3 دریافت نماينده جیره پایه + 1/0 % پودر جین سنگ در کل دوره آزمایش، گروه 4 دریافت نماينده جیره پایه + 2/0 % پودر جین سنگ در کل دوره آزمایش و گروه 5 دریافت نماينده جیره پایه + 03/0% فلاووفسفولیپول در کل دوره آزمایش بود.


برگزیده‌هایی از یافته‌های سندرم ایدز
جوجه ها از 1 تا 42 روزگی تحت شرایط هستاندارد بر روی بستر پرورش یافتند.


درمان جراحی دلدرد (Colic) در گاو
در سنین 14، 28 و 42 روزگی همه گروه ها وزن کشی شده و میزان دان مصرفی هر گروه تعیین شده و ضریب تبدیل غذایی هر پن محاسبه شده و سپس از هر گروه 6 جوجه کشتار و از سه قسمت روده اون ها)دوازدهه ، ژژنوم و ایلئوم (نمونه گیری شده و مورفولوژی روده) طول و عرض پرزها( مورد بررسی میکروسکوپی برنامه گرفت.


بورس فابریسیوس و نقش آن در سیستم ایمنی پرندگان
در مورد وزن بدن، اضافه وزن و میزان مصرف خوراک بین گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت )05/0p< ).


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری بروسلوز در شهرستان ارومیه
به این صورت که بین گروه های آزمایش در مساحت پرز، ارتفاع، عرض و ضخامت لامینا پروپریا در 28 و 42 روزگی همه ی بخش های روده و ارتفاع پرز، عرض و ضخامت لامینا پروپریا در دئودنوم و ژژنوم در برخی از گروه های دریافت نماينده ی جین سنگ در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود .بعلاوه ارتفاع، عرض، مساحت و لامینا پروپریای پرز گروه های دریافت نماينده ی فلاووفسفولیپول در مقایسه با دیگر گروه ها بزرگتر بود.


بررسی میزان نرمال پروتئینها و فراکسیونهای آنها در سرم گاوهای ارومیه
تنوع قابل ملاحظه ای در پرزهای ژژنوم در روز 42 مشاهده شد.


بررسی اشکال بدون علامت بالینی کریپتوسپوریدیوزیز انسان و دام در گاوداریهای اطراف ارومیه
نتیجه گرفته می شود که جین سنگ بر مورفولوژی و همچنین ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی اثر بهبود دهنده ای دارد.


ایجاد شیرواری و تاثیر آن بر میزان باروری94 out of 100 based on 64 user ratings 664 reviews