قابلیت بقای جنین های تولید شده گاوی در شرایط آزمایشگاهی پس از فرایند بیوپسی در مرحله مورولا

بررسی کیستهای تخمدانی در گاوان نژاد هلشتاین در ایران
بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سل و نحوه شیمیوتراپی آن در استان آذربایجان غربی
بررسی اسپورهای هوازی مزوفیل و ترموفیل در شیر
بررسی آلودگی شیرخام مصرفی شهرستان ارومیه به انواع سالمونلا
بررسی عوامل موثر در بروز اورام پستان میکروبی
کلیاتی راجع به انتقال جنین
بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر سیستم ایمنی برخی از موجودات زنده
بررسی کریپتوسپوریدیوزیس انسانی در شهرستان نقده
بررسی میزان کلسیم، فسفر و کلر در سرم گاوهای منطقه ارومیه
بررسی کریپتوسپوریدیوز انسانی در شهر همدان
راههای عصبی - هورمونی تاثیر نور بر روند سالانه تولید مثل در گوسفند
بررسی فراوانی فصلی آلودگی به هیپودرما و ابتلا به هیپودرموز در کشتارگاه ارومیه
تهویه جایگاه گوساله و تاثیر آن بر فراوانی بیماریهای دستگاه تنفس
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*