بررسی ارتباط ترکیبات اصلی شیر با شاخص های متابولیسم انرژی و پروتئین در پروفایل متابولیک گاوهای بالغ هلشتاین


بررسی ارتباط ترکیبات اصلی شیر با شاخص های متابولیسم انرژی و پروتئین در پروفایل متابولیک گاوهای بالغ هلشتاین
برخی از ترکیبات شیر بطور آشکار تحت تاثیر ترکیب جیره غذایی برنامه دارند از سوی دیگر متابولیسم بدن و ترکیبات خون نیز با تاثیر پذیری از جیره غذایی دستخوش تغییر می شوند که در برخی موارد این تغییرات حیوان را به بیماریهای متابولیک دچار می سازد آیا تغییراتی که در ترکیب شیر ایجاد می شود بر روی فاکتورهای خونی نیز انعکاس می یابد ؟ در صورتی که جواب مثبت باشد آیا این ارتباط ها معنی دار و قابل تفسیر هستند تا بتوان از ترکیبات شیر برای ارزیابی متابولیسن بدن تشخیص شکل غیر بالینی بیماری متابولیک سود برد ؟

بررسی عوامل میکروبی اورام پستان گاو در دامپروریهای اطراف تهران


76 out of 100 based on 86 user ratings 1336 reviews

بررسی آنفلوآنزای خوک در ایران و ارتباط سرولوژیکی با آنفلوآنزای انسان
پیوند قرنیه در اسب (کراتوپلاستی)
بررسی مرفولوژی و بیولوژی عقربها
کالبدشناسی کبد شتر یک کوهانه
بررسی انگلهای کبدی گوسفند و بز در گشتارکاه تهران
بررسی وجود آنفلوآنزای اسب در ایران و ارتباط سرولوژیکی آن با آنفلوآنزای انسان
بررسی سالمونلاها در کبد گوسفند
بررسی اثرات کورتن روی جنین (آزمایش روی جنین مرغ)
بررسی وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه یزد و اطراف آن
آلودگیهای قارچهای ساپروفیت بر روی مواد غذایی
آسیب‌شناسی‌بیماری سگهای جوان
بررسی میزان مصرف انیدریدسولفورود در میوه‌جات خشک
بررسی ویتامینهای ضد کم خونی
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*