بررسی گذشته نگر وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای استان قم


بررسی گذشته نگر وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای استان قم
د رمطالعه حاضر ، مرغداریهای گوشتی ، تخمگذار و مادر هستان قم به شش منطقه تقسیم شدند: شمال، غرب، جنوب غربی، جنوب، جنوب شرقی و شرق که جمعا 156 مرغداری مورد بررسی برنامه گرفت .


علل نیامدن جفت
بر پايه مطالعات انجام شده ، مشخص گردید که کمترین مصرف داروهای ضد باکتریایی د رمناطق شمال - جنوب و شرق هستان بود .


هورمن‌های آندروژن و اندازه‌گیری آنها بطریق بیولوژیکی
دلیل این امر را می توان عدم تراکم مرغداریها و شرایط آب و هوای مناسب مناطق دانست .


پروژسترون و اثر آن در آندومتر زهدان
حداکثر مصرف داروهای هنر باکتریایی در قسمت های غرب، جنوب غربی و جنوب شرقی هستان بود که دلیل اون را می توان به تراکم زیاد مرغداریها و نامناسب و ضعیف بودن شرایط بهداشتی و مدیریتی در بعضی از مرغداریها این مناطق دانست .


معالجه استوزو تب شیری بوسیله پروپیونات دو کلسیم در ماده گاو


تشخیص مرگ در دامها و تشخیص مرگهای حقیقی و مرگهای ناگهانی


70 out of 100 based on 70 user ratings 820 reviews

تاثیر فوراسین در عفونتهای دستگاه تناسلی
مطالعه کلی روی میزان قند خون در گاوداریهای تهران
بیحسی بوسیله مخلوط نووکائین و ویتامین B 1
بررسی اغماء و علل آن (مطالعه کلی و عوامل موجد در سگ)
پرولان Prolan
تب شیری و درمان آن بوسیله کلسیم و ویتامین C
معالجه سوء هضم مزمن در گوساله‌های از شیر گرفته شده
بررسی در اطراف کلی‌های بیماری‌زا در انسان و حیوان و عوارض حاصله از آن
آریسیل . تاثیرات دارویی آن بویژه در تقویت عمومی بدن و کم خونیها
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*