تاثیر الکالوئید کامل گیاه اسفند در درمان بیماری تیلریوز بدخیم گوسفندی


تاثیر الکالوئید کامل گیاه اسفند در درمان بیماری تیلریوز بدخیم گوسفندی
هدف طرح: کوشش جهت شناخت تاثیر درمانی گیاه اسفند برای درمان بیماری تیلریوز ناشی از تیلریا هیرسی که در صورت موثر نبودن بعنوان کاری بنیادی و علمی فراخوان خواهد شد و در صورت موثر واقع شدن شروعی خواهد بود برای کارهای مهمتر (کاربردی و توسعه ای) در جهت هستفاده عملی از دارو در مزرعه و نیز وسعت دادن کار در مورد پاره ای دیگر از بیماریهای تک یاخته ای دامی.


بررسی کیفیت لاشه در گوسفندان نژاد شال، بلوچی، کردی، مغانی
شرح کارهای انجام شده نتایج حاصله: الف- تهیه نمونه های گیاه اسفند برای شناسایی و تعیین گونه ب- تهیه مقادیر قابل توجه از گیاه اسفند و بکار بردن اونها برای عصاره گیری ج- کارهای مقدماتی برای راه اندازی کشت سلول های لنفی آلوده به شایزنت تیلریا هیرسی.


بررسی انگلهای کرمی آهو در ایران


انواع ریلهای هوایی در کشتارگاهها


88 out of 100 based on 68 user ratings 268 reviews

مسمومیتهای دارویی در سگ
تغییرات حاصله در پروتئین، قند و کلسیم خون موش در نتیجه آلودگی به تریپانوزومااوانسی
اپی‌زئوتیولوژی بیماری نیوکاسل در مرغداریهای اطراف تهران
زیان‌های اقتصادی حاصل از ماده گاوهای آبستن در کشتارگاه
بیماری اولسرسم در گاو و درمان آن
اتیولوزی و پاتوژنی آسیب‌ها و اعمال جراحی روی آنها
کیست هیداتیک و میزان آلودگی گاو در کشتارگاههای تهران
مطالعه تشریحی اویدوکت در نشخوارکنندگان
بررسی اثرات سیتوپاتوژنیک دو سویه از آنفلوآنزای تیپ A پرندگان بر روی تیره‌های مختلف کشت سلولی
انواع آلرژی در سگ و درمان آن
بررسی آلودگی غذاهای دامی به آفلاتوکسین
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*